Novi projekat u Kliničkom centru Crne Gore

0
522

Uticaj biološke terapije na produktivnost i kvalitet života oboljelih od reumatoidnog artritisa

Prvi put u Crnoj Gori sproveden je projekat: Utvrđivanje razlika između uticaja biološke i konvencionalne terapije na produktivnost i kvalitet života oboljelih od reumatoidnog artritisa.

Projekat su realizovala Udruženje reumatologa Crne Gore i Udruženje pacijenata za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti, u saradnji sa konsultantskom firmom Peterhof iz Beograda, podržan od strane farmaceutske kompanije Hoffmann – La Roche.

Navedeni projekat je 09. marta prezentovan medijima, a zatim i stručnoj javnosti.

Prilikom prezentacije medijima ovog važnog projekta, direktor Klničkog centra Crne Gore dr Jevto Eraković je u uvodnom izlaganju nagalasi njegov značaj za unapređenje zdravstvenog sistema Crne Gore. On se takođe zahvalio na saradnji prof. Draganu Lončaru sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

– Zahvaljujem se uvaženom profesoru Draganu Lončaru, koji je danas tu sa nama, sa kojim radimo veliki broj projekata za dobrobit i Kliničkog centra i uopšte zdravstvenog sistema Crne Gore – kazao je dr Eraković ističući značaj saradnje ekonosmke struke, te strukovnih i udruženja pacijenata.

– Ovo je pravi primjer na koji način treba da se uspostavi saradnja između različitih aspekata unapređenja zdravstvenog sistema. Ovo je princip koji se danas primjenjuje svuda u svijetu, a to je da postoji neposredni bliski kontakt između nauke i između udruženja pacijenata i ekonomske struke – istakao je dr Eraković.

On je kazao da ukoliko sagledamo na ovaj način pristup prema bilo kojoj temi danas u medicini, dolazimo do egzaktnih i pravih podataka šta je to što je najbolje u liječenu pacijenata, ne samo sa stručnog i ekonosmkog aspekta, već udruženo, uključujući i iskustva pacijenata.

– Kada se tu udružimo dođemo do značajnih i veoma važnih podataka – kazao je dr Eraković.

– Moramo da dodamo da ne smijemo uvijek da se oslanjamo na globalne rezultate. Ovo je, takođe, primjer gdje su anketirani i analizirani pacijenti isključivo iz Crne Gore, tako da na osnovu svih ovih današnjih podataka čućete važne informacije, a to je koliki je značaj biološke terapije sa svih ovih aspekata u liječenju pacijenata oboljelih od reumatoidnog artritisa – pojasnio je dr Eraković i najavio slična istraživanja kada su u pitanju pacijenti oboljeli od multiple skleroze, koji će pokazati koliko novi inovativni ljekovi utiču na kvalitet života i kod ovih pacijenata.

– Nadam se da su ovo samo prvi koraci i da ćemo obuhvatiti i ostala oboljenja i ostale pacijente u Crnoj Gori. Želim da ovaj projekat bude inicijator i osnova za nastavak sličnih, a sve u cilju unapređenja zdravlja naših pacijenata – zaključio je dr Eraković.

Cilj projekta je bio dobijanje lokalnih podataka iz svakodnevne kliničke prakse o značaju i vrijednosti liječenja pacijenata oboljelih od reumatoidnog artritisa savremenom, biološkom terapijom, odnosno, utvrđivanje razlika između uticaja biološke i uticaja konvencionalne terapije na kvalitet života oboljelih od reumatoidnog artritisa u Crnoj Gori, njihovu radnu sposobnost i produktivnost, mentalno zdravlje, emotivno stanje i socijalnu inkluziju.

Analiza podataka je obuhvatala:
1. Analizu vrijednosti farmaceutske inovacije – biološkog tretmana reumatoidnog artritisa.
2. Odnos direktnih i indirektnih troškova reumatoidnog artritisa.
3. Dostupnost biološke terapije oboljelima od reumatoidnog artritisa u Crnoj Gori.

Analiza se zasnivala na upitnicima prilagođenim istraživanju stepena radne sposobnosti i kvaliteta života, popunjenim od strane 170 oboljelih, od kojih 92 oboljela na biološkoj terapiji i 78 oboljelih na konvencionalnoj terapiji, kao i na informacijama prikupljenim na dvije organizovane fokus grupe sa ukupno 10 oboljelih.

Broj oboljelih od reumatoidnog artritisa u Crnoj Gori, kojima je bolest dijagnostikovana i kojima je propisana terapija, je tri hiljade, a sedam je bioloških ljekova koji se koriste u tretmanu reumatoidnog artritisa na pozitivnoj listi.

Oboljeli koji primaju konvencionalnu terapiju bilježe veće teškoće obavljanja svakodnevnih aktivnosti. Sa aspekta bola koji osjećaju usled ovog oboljenja, ispitanike koji su na konvencionalnoj terapiji karakteriše lošije stanje u odnosu na oboljele na biološkoj terapiji, bol u tijelu koji osjećaju oboljeli na konvencionalnoj terapiji izraženiji je 26% u odnosu na bol koji osjećaju oboljeli na biološkoj terapiji.

Osobe na biološkoj terapiji odlikuje viši stepen emocionalne stabilnosti. Ispitanici na fokus grupama naveli su da je biološka terapija značajno pozitivno uticala na njihovu želju i na stepen uživanja u druženju sa prijateljima i porodicom, kao i prilikom učestvovanja u različitim socijalnim aktivnostima, u kojima su uživali prije oboljenja, a među kojima su im neke bile onemogućene prije prelaska na biološku terapiju

U ime Udruženja reumatologa Crne Gore dr Ana Bulatović, načelnica Odjeljenja za reumatologiju KCCG,  predstavila je važnost podataka dobijenih iz svakodnevne kliničke prakse, prof. dr Dragan Lončar sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, govorio je o uticaju biološke terapije na produktivnost i kvalitet života pacijenata sa reumatoidnim artritisom u Crnoj Gori, dok je predsjednik Udruženja za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti, Igor Medojević, prezentovao mobilnu aplikaciju za pacijente sa reumatoidnim artritisom i pojasnio njen značaj.

Rezultati projekta nedvosmisleno ukazuju da je u prosjeku bolje zdravstveno, emocionalno stanje i kvalitet života kod pacijenata koji primaju biološku terapiju.

Rezultati su dodatno pojačani nalazima sa fokus grupa, na kojima su ispitanici naglasili da im je prelazak na biološku terapiju značajno povećao produktivnost, fokusiranost na poslu, obim i kvalitet radnog učinka, a u nekim slučajevima i obezbijedio izostajanje prijevremenog penzionisanja.

Navedeno je i da je biološka terapija značajno uticala na usporavanje razvoja bolesti, a često i na postizanje remisije.

Dakle, primjena biološke terapije u ranim fazama bolesti kod većeg broja pacijenata obezbijedila bi smanjenje troškova izgubljene produktivnosti i radne sposobnosti povezanih sa reumatoidnim artritisom, kao i smanjenje uticaja koji ova bolest ima na živote i funkcionalnost pacijenata.

Klinika za neurologiju KCCG, kao što je kazao dr Eraković, takođe sprovodi projekat o vrijednosti inovacije, koji ima za cilj dobijanja lokalnih podataka o važnosti ranog početka liječenja i uticaja savremene, inovativne terapije na radnu produktivnost i kvalitet života oboljelih od multiple skleroze.

Klinički centar Crne Gore