Održan drugi kongres stomatologa

0
740

stomatolozi 1Drugi kongres stomatologa sa međunarodnim učešćem održan je u hotelu Mediteran u Bečićima od 2. do 4. novembra, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, a u organizaciji Studijskog programa stomatologije Medicinskog fakulteta u Podgorici, Stomatološke komore Crne Gore i Društva ljekara Crne Gore. Skup je podržao i Fond za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje.

Pozdravljajući prisutne dr Borislav Ćalović, predsjednik stomatološke komore Crne Gore izrazio je veliku zahvalnost sponzorima i podsjetio da je Stomatološka komora Crne Gore počela sa radom u maju ove godine, a u junu je na Skupštini izglasana komisija za kontinuiranu edukaciju čiji je predsjednik oralni hirurg dr Goran Vlahović.

– U julu smo organizovali četiri predavanja sa dva predavača. Teme su bile iz svih oblasti stomatologije. Uspostavili smo saradnju sa stomatološkim komorama iz zemalja okruženja. Na kongresu stomatologa Srbije, čiji sam bio gost, razgovorali smo i sa predstavnikom komore Republike Srpske o potpisivanju sporazuma o međunarodnoj saradnji – istakao je dr Ćalović.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Crne Gore Milovan Vujović, u ime pokrovitelja, je zvanično otvorio kongres.

– Stomatološka komora Crne Gore kao samostalna profesionalna organizacija doktora stomatologa sprovodi aktivnosti koje imaju za cilj unaprjeđenje struke i zaštite interesa i prava svih njenih članova. Ministarstvo zdravlja će vam u okviru svojih nadležnosti pomoći u realizaciji projekata koji imaju za cilj razvoj i izdizanje stomatologije, kao važnog segmenta zdravstva, na nivo koji joj pripada na osnovu stepena stručnosti i obrazovanja, kao i delikatnosti posla kojim se bavite.

Želja nam je da na kongresu budu pretstavljeni rezultati rada stomatologa, podijeljeno iskustvo, predstavljena nova saznanja i aktuelna naučna dostignuća  savremenoj svjetskoj stomatologiji, i da ovaj stručni skup postane tradicionalno mjesto okupljanja i saradnja svih stomatologa iz Crne Gore – kazao je Vujović.

Ru­ko­vo­di­lac Stu­dij­skog pro­gra­ma sto­ma­to­lo­gi­je prof. dr Ja­smin­ka An­đe­lić, obraćajući se prisutnima u ime naučnog odbora, istakla je želju da Crna Gora u danima kongresa bude mjesto prezentacije dostignuća i sticanja znanja iz stomatologije na najvišem nivou.

stomatolozi 2– Veliki broj predavača iz svih oblasti stomatologije iz zemalja regiona i Evrope razmijeniće sa nama svoja iskustva i dati novi kvalitet razvoju stomatologije kod nas. Svakako da nam ostaje zadatak da ovakvih i sličnih skupova bude što više u kontinuitetu, kako bi podizali nivo naše edukacije i uz stalno usavršavanje bili prisutni i imali svoje mjesto u savremenoj stomatologiji – kazala je prof. Anđelić, ističući da je studijski program pri Medicinskom fakultetu u Podgorici prvu generaciju upisao 2006/2007 godine, kao i da je ove godine upisana dvanaesta generacija studenata stomatologije. Do sada smo upisali 250 studenata od kojih je 78 diplomiralo. Svojim postojanjem i kvalitetom smo opravdali našu struku i naše postojanje .

Dr Slobodan Tomić, predsjednik Društva ljekara Crne Gore, podsjetio je da je prvi kongres stomatologa u Crnoj Gori zapravo održan 1976. godine kada smo bili Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, drugi kongres u Crnoj Gori održan je 1996. godine u Budvi kada smo imali državu Narodnu Republiku Jugoslaviju i sljedeći kongres u Crnoj Gori održan je u Herceg Novom 2004. godine, a tada je država bila Srbija i Crna Gora. Prije pet godina je organizovan prvi kongres stomatologa u samostalnoj nezavisnoj Crnoj Gori.

– Stomatologija kao grana medicine bilježi ogroman napredak kako u zdravstveno tehničkom, tako i u estetskom smislu. Organizovanjem ovakvih skupova dijelimo iskustvo sa svijetom i obogaćujemo svoja znanja u oblasti novih trendova i dostignuća na polju stomatologije – kazao je pred­sjed­nik Op­šti­ne Bu­dva, Dra­gan Kra­po­vić.

Dr Viktor Konstatinović, predsjednik stomatološke komore Srbije, uputio je poziv svim prisutnim na bližu saradnju.

– Stomatologija je nešto što nas spaja, moramo da sarađujemo, zajednički da djelujemo, jer je to jedini način da se održimo u svijetu koji se dešava oko nas. Stomatološka komora Srbije je prije četiri godine stala na noge. Mi smo na pola puta da se približimo visoko razvijenim zemljama u Evropi – naglasio je dr Konstatinović.

Pred­sjed­nik Sto­ma­to­lo­ške ko­mo­re Re­pu­bli­ke Srp­ske, dr Mla­den Mi­še­ljić je istakao da je prioritet svih skupova edukacija, ali i da je povezivanje sa kolegama i druženje gdje se razmjenjuje puno informacija jednako važno.

Na ovogodišnjem Kongresu je prezentovano dvadest poster i usmenih stručnih radova i održano ne­ko­li­ko po­ka­znih ra­di­o­ni­ca na ko­ji­ma su, po­red sto­ma­to­lo­ga, uče­stvo­va­li i teh­ni­ča­ri. Osam kompanija je na štandovima predstavilo stomatološku opremu, materijal i proizvode. U danima kon­gre­sa se još ras­pra­vlja­lo o bu­duć­no­sti sto­ma­to­lo­gi­je u Cr­noj Go­ri, dječ­joj i preventivnoj sto­ma­to­lo­gi­ji i den­tal­nom tu­ri­zmu.