Održana konferencija o sprečavanju zloupotrebe opojnih droga

0
427

U Podgorici je, u zgradi vlade 21. marta održana je Konferencija za medije na kojoj su prezentovane aktivnosti na sprečavanju zloupotrebe opojnih droga. Na skupu su predstavljene aktivnosti i učinci udružene borbe u sprečavanju zloupotrebe droga koja se sprovodi od strane Ministarstva zdravlja i različito profilisanih aktera iz oblasti vladinog i nevladinog sektora. Ukazano je na statističku situaciju u ovom segmentu, date su projekcije za dalji rad i prikazani ciljevi takvog angažovanja. Prezenteri su bili predstavnici nadležnih ministarstava, Instituta za javno zdravlje, Uprave policije i sociološke nauke.

Direktor Instituta za javno zdravlje dr Boban Mugoša, saopštio je da se na osnovu podataka reprezentativnih istraživanja može govoriti o postojanju trenda porasta upotrebe skoro svih droga, da taj porast ide sa 2 na 3% (ekstazi), sa 3 na 5% (marihuana ili hašiš), sa 3 na 5% (ostale droge izuzev marihuane i hašiša) i najviše o upotrebi marihuane (19% je evropski prosjek) i inhalanata (9% je evropski prosjek). – Jasno je da smo među onima koji se nalaze na dnu ljestvice po upotrebi ovih droga. Međutim, zabrinjava trend porasta, bez obzira što se radi o statistici malih brojeva gdje svaki porast izgleda veći nego što realno jeste – ocijenio je dr Mugoša.

Budući da se podaci za 2011. godinu nalaze u fazi obrade i da će biti dostupni u aprilu, podaci iz 2010. godine pokazuju da se u ustanovama primarne zdravstvene zaštite za tretman usljed problema povezanih sa upotrebom droga javilo ukupno 528 pacijenata (85.2% muškog pola i 14.8% ženskog pola). 33.5% populacije liječenih bilo je starosne dobi 25-29, što je dominantna grupacija. U odnosu na 2009. i 2008. godinu došlo je do pada broja osoba koje su tražile pomoć u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite, što ne prati trend smanjenja korisnika droga, niti smanjenja zaplijenjene količine droge ili procesuiranih krivičnih djela. U bolničkim ustanovama Crne Gore u toku 2010. godine po osnovu zavisnosti od upotrebe droga liječena je 251 osoba.

U cilju uspostavljanja obuhvatnog pregleda nad situacijom u ovoj oblasti, dr Boban Mugoša je naglasio potrebu za ustanovljenjem Registra, za sprovođenjem istraživanja u opštoj populaciji i ustanovljenje Pravilnika koji ovih dana treba da bude usvojen. – Usvajanjem ovog Pravilnika i uspostavljanjem informacionog sistema Instituta za javno zdravlje koji će biti inkorporiran u Integralni zdravstveni informacioni sistem stvoriće se uslovi da se do kraja godine dobiju podaci koji će precizno odslikavati koliko je osoba u Crnoj Gori koja traže tretman zbog upotrebe droga i sledstvene zavisnosti od njih – naveo je dalje on.

Dr Jasna Sekulić, predstavnica Ministarstva zdravlja, navela je ovom prilikom niz informacija o aktivnostima Ministarstva na ovom planu. – U toku je usvajanje standarda po smjernicama agencija Evropske unije, koje će omogućiti da se primijeni definisana metodologija prikupljanja i analize podataka, koji će jedini biti validni indikatori za procjenu stanja u oblasti zloupotrebe droga u državi. To je kompleksan proces koji se radi u svim državama u okruženju – objasnila je dr Sekulić. Ona je podsjetila da je u cilju postizanja koherentnog i zajedničkog pristupa problematici sprečavanja zloupotrebe droga na nivou Evropske unije 13.12.2011. Crna Gora i zvanično postala član Pompidu grupe, stručnog tijela Savjeta Evrope, te je tom prilikom usvojen program „Deklaracije o jačanju saradnje u oblasti borbe protiv droga u regionu jugoistočne Evrope”. – Crna Gora članstvom ima mogućnost da učestvuje u kreiranju programa saradnje, tako da smo već dio inicijative koja će imati za teme: preventivne programe, zatim posebne programe namijenjene zatvorima; vodiče i protokole za tretman djece korisnika droga; evaluacije i izrade strategija u cilju objedinjenog odgovora na zavisnosti uopšte: alkohol, droge, duvan, kockanje, internet, mobilni telefoni, hrana i sl. – pojasnila je dr Sekulić. Učešćem u predstojećim semi­narima ove grupe, predstavnici Crne Gore imaće priliku da se upoznaju sa smjernicama i vodičima za liječenje djece korisnika droga i vodičima za rehabilitaciju zavisnika. Crna Gora će u oktobru biti i domaćin jednog ovakvog programa. – Kroz aktivnu saradnju Ministarstva zdravlja sa Kancelarijom za drogu i kriminal Ujedinjenih Nacija (UNODC), Crna Gora učestvuje u Regional­nom programu za Jugoistočnu Evropu, a jedna tematska cjelina se odnosi na tretman i zdravstveno-socijalne usluge za zavisnike od droga i alkohola – navela je dalje ona. Projekat čija je vrijednost oko 80 hiljada dolara, obezbijedio je dvonedjeljnu licenciranu edukaciju visokog ranga za trideset stručnjaka u zdravstvu. Time je Crna Gora dobila trideset licenciranih nacionalnih trenera koji će u narednom periodu sprovoditi programe obuke i širiti mrežu obuke koju je do sada prošlo više od 100 zdravstvenih radnika. – Imamo konkretne nagovještaje da će i sljedeći predlozi koje smo kandidovali: podrška za evaluaciju strategije, podrška za izradu nove, zatim programi usmjereni ka sprečavanju zavis­nosti od kockanja, interneta, biti u narednom periodu podržani – istakla je na kraju dr Sekulić.