JZU Dom zdravlja ”Dr Branko Zogovic”-Plav

0
871

Dom zdravlja – Plav je referentni centar primarne zdravstvene zaštite i sastavni dio sistema zdravstva Crne Gore. Organizacija Doma zdravlja utvrđena je odredbama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Refor­mom primarne zdravstvene zaštite sistematizovane su sljedeće radne cjeline:

– ID (odrasli, djeca i žene),

– Centri za podršku (plućne bolesti i tuberkulozu, mentalno zdravlje, dijagnostika i prevencija),

– Jedinice za podršku (patronaža, sanitetski prevoz),

– Ostale djelatnosti (medicina rada i sportska medicina),

– Stacionar sa porodilištem,

– Menađžment i administrativno-tehnički poslovi.

Dom zdravlja pruža zdravstvenu zaštitu prilagođenu potrebama pacijenata svih uzrasta i osjetljivih grupa (djeca, žene, trudnice), kao i zaštitu pojedinaca oboljelih od specifičnih bolesti. Kvalitet naših usluga zasnovan je na stručnosti osoblja i pouzda­nosti dijagnostike.

Kao zdravstvena ustanova sa svim raspoloživim kapac­itetima, u pružanju primarne zdravstvene zaštite dobar smo partner svim zainteresovanim subjektima i pojedincima, kako na teritoriji opštine Plav tako i šire.

U toku poslovne 2011. godine, posebna pažnja je poklon­jena zdravstvenoj zaštiti odojčadi, predškolske djece, školske djece, omladine i studenata, a naročito vakcinaciji ovih kategorija osiguranika, tako da su postignuti zavidni rezultati sa obuhvatom od blizu 100%. Takođe, dosta je urađeno na prevenciji i liječenju najčešćih bolesti, povreda, na ranom otkrivanju i kontroli malignih bolesti, bolesti pluća i tuberkuloze, zaraznih i nezaraznih bolesti.

Posebno mjesto zauzima pružanje zdravstvenih uslu­ga ženama, sa fokusom na brigu o zdravlju trudnica i porodilja.

Dobro su organizovane i funkcionišu službe polivalentne pat­ronaže i liječenja u stanu bolesnika, a naročita pažnja poklonjena je nepokretnim, slabo pokretnim, iznemoglim i starim licima, i to bez obzira na udaljenost i vremenske uslove.

Prevoz bolesnika sa teritorije ove opštine na hemodijalizu u Opštoj bolnici – Berane, dobro je organizovan. Taj program se realizuje predviđenom dinamikom i korisnici nemaju primjedbi. U svrhu obavljanja komfornijeg prevoza na dijalizu, početkom 2011. godine nabavljeno je vozilo „dačija”, sa 7 sjedišta. Pored ovog automobila, nabavljeno je vozilo kombi „Sanitet”, namije­njeno za prevoz bolesnika u ležećem položaju, za sve relacije u  Crnoj Gori i van nje.

U cilju približavanja zdravstvene zaštite osiguranicima i korisnicima, organizovano je da izabrani ljekar jednom sedmično radi u Zdravstvenom punktu Velika, gdje medicinske sestre / tehničari svakog radnog dana pružaju terapiju u stanu bolesnika i ostale zdravstvene usluge. Organizovana je i specijalistička zdravstvena zaštita u mjesnim zdravstvenim stanicama Gusinje i Murino. To podrazumijeva dolazak specijalista interne medicine i psihijatrije. U Gusinju, izabrani ljekar za djecu dostupan je svakog dana u toku punog radnog vremena.

Na teret Doma zdravlja u Plavu stavljeni su i dolasci specijalista iz Opšte bolnice – Berane, i to profesionalaca iz oblasti hirurgije, ortopedije, urologije, neurologije, otorinolaringologije i radiologije. Dolasci se obavljaju po jedanput u toku sedmice.

Sekundarna zdravstvena zaštita ostvaruje se preko stacio­nara i porodilišta, koji imaju zavidan broj ostvarenih BO dana. Međutim, komplikovaniji slučajevi šalju se u druge centre sekun­darne i tercijarne zdravstvene zaštite Crne Gore ili Srbije, u zavis­nosti od odluka Konzilijuma i prvostepene ljekarske komisije RFZO-a.

U 2012. godini dobili smo donaciju Japanske vlade koja je realizovana uz pomoć Japanske ambasade u Beogradu. Vrije­dnost donacije je oko 75.000 evra. Tom prilikom donirani su sanitetski automobil, komplet opremljen pratećom opremom („reanimobil”), i laboratorijska oprema. Sanitetski automobil će omogućiti komforniji transport teških pacijenata do većih medicinskih centara, a laboratorijska oprema podići nivo zdravst­venih usluga i proširiti spektar laboratorijskih analiza. To će učiniti zdravstvene usluge efikasnijim i dostupnijim pacijentima. Takođe, u 2012. godini dobili smo donaciju od humanitarne organizacije CARITAS iz Luksemburga. Ona podrazumijeva za­mjenu laboratorijskog namještaja u vrijednosti od 8.900 evra.

Završeni su radovi na instalaciji lifta u Domu zdravlja, što je, takođe, donacija Humanitarne organizacije TIKA. U toku su aktivnosti na otvaranju Dijaliznog centra u Domu zdravlja, koje imaju punu podršku ministra zdravlja doc. dr Miodraga Radunovića, Fonda zdravstva i prof. dr Marine Mugoše-Ratković, koja je inicijator ove nadasve humane akcije.

Građevinski radovi i rekonstrukcija prostorija biće ura­đeni uz pomoć donatora, a među prve su se upisali gospodin Refko Radončić iz Njujorka (7.650 evra) i „Fondacija za Gusinje” (5.000 evra). Arhitektonsko rješenje uradio je gospodin arhitekta Rikko Alihođžić, koji se na taj način pridružio grupi donatora. Doktor iz Doma zdravlja i medicinske sestre, koji će biti uključeni u ovaj projekat, završili su edukaciju u Kliničkom centru – Pod­gorica, pod mentorstvom dr Marine Mugoše-Ratković.

Dom zdravlja u Plavu nastavna je baza Medicinske škole u Plavu. Učenici ove škole ostvaruju svoju profesionalnu praksu pod budnim okom ljekara i tehničara Doma zdravlja.