Pacijentima su potrebni inovativni ljekovi

0
490

[heading]Intervju: Musfik Karadogan, generalni menadžer Farmaceutske kompanije ,,Pfizer[/heading]

                          pfize

Na koje sve načine kompanija Pfizer brine o zdravlju ljudi i koji su najvažniji ljekovi koje proizvodite ?

Mi pravimo ljekove i vakcine koji su razvijeni sa ciljem da pomognu ljudima kada su bolesni i da spriječe razvoj bolesti.

U razvoju naših ljekova glavni zadatak je da dođemo do inovativog rješenja za dobrobit pacijenta, što znači da ulažemo značajno vrijeme i resurse u istraživanje i razvoj terapija koji značajno poboljšavaju živote pacijenata. Sem toga, mi se trudimo i da poboljšamo pristup pacijenata ljekovima. Od osnivanja Kom­panije pa sve do danas lokalne zajednice širom svijeta naši su partneri u efikasnom i održivom obezbjeđivanju zdravstvene njege.

Mnogo truda i vremena ulažemo u podršku svim relevantnim učesnicima u zdravstvenom sistemu – pacijentima, ljekarima, njegovateljima, organizacijama za podršku i državi, kroz edukaciju, profesionalnu podršku i ekspertizu. Sve ove aktivnosti osmišljene su sa krajnjim ciljem da se postigne pozitivan uticaj na zdravlje ljudi i društvo u cjelini.

Vaša kompanija ima značajna iskustva i u proizvodnji specifičnih ljekova. Kažite nešto o tome.

Kada se radi o specifičnim ljekovima, najprije da kažem da imamo široku paletu ljekova u skoro svim terapijskim grupama. Ne bih mogao da kažem koji su najvažniji jer vjerujemo da je svaki pojedinačni život važan, da je važno kako bolest utiče na svakog pojedinačnog pacijenta i da je naš zadatak da brinemo za svakog pojedinačnog pacijenta u zajednici.

Možda su najpoznatiji naši ljekovi koji se koriste za bolesti i stanja koja pogađaju veliku populaciju pacijenata, kao što su kardiovaskularne bolesti (ljekovi za smanjenje krvnog pritiska i nivoa masti u krvi), neurološke bolesti (depresija, Alchajmerova bolest, neuropatski bol, šizofrenija itd.), glaukom, a, naravno, tu je i poznati Pfizerov brend za erektilnu disfunkciju.

• Važno je da se obezbijedi pristup za nove ljek­ove koji pomjeraju granice u liječenju određene bolesti jer to dugoročno donosi ne samo najveću korist za pacijente i njihove porodice, već i uštedu u zdravstvenom sistemu.

Pfizer Research & Development je najveća organizacija za istraživanje i razvoj novih ljekova. Šta je u fokusu tih istra­živanja?

U pravu ste. Istorijski, investirali smo preko 7 milijardi dolara godišnje u cilju razvoja bezbjednih i efikasnih ljekova.

Saradnja je ključna za našu strategiju istraživanja i razvoja. Imamo širok dijapazon različitih partnerskih odnosa sa ostalim inovativnim kompanijama, akademskim institucijama i nevladinim organizacijama. Nekada licenciramo naše ljekove drugima da ih razvijaju. Nekada dijelimo troškove, ali i uspješne ili neuspješne ishode, da bismo inovativne ljekove razvili i učinili dostupnim.

Posvećeni smo bezbjednosti pacijenata koji učestvuju u našim kliničkim ispitivanjima i pri­državamo se najnaprednijih etičkih standarda u svim našim istraživačkim inicijativama.

Kada se radi o terapijskim oblastima u kojima istražujemo nove ljekove, mi se fokusiramo na oblasti u kojima je teret koji oboljenja nose po društvo u cjelini već veliki i očekuje se da će u budućnosti biti još veći, usljed produženja pro­sječnog životnog vijeka: neuro nauke, kardiovasku­larni ljekovi, ljekovi za liječenje malignih bolesti, vakcine i zapaljenjske i imunološke bolesti.

Pfizer sarađuje sa više od 250 partnerskih organizacija u akademskom i industrijskom okruženju.

Koliko je projekata trenutno u izradi?

U ovom trenutku imamo 78 novih pro­jekata u pripremi, u različitim stadijumima razvoja novog lijeka. Sem toga, stalno primamo potvrde da smo na dobrom putu sa našim naporima u inovaci­jama. Jedan primjer se desio u aprilu ove godine kada je, od strane Američke agencije za hranu i ljekove, naš novi potencijalni lijek za karcinom dojke dobio oznaku „terapija koja pomjera granice”. Ova oznaka je dobijena nakon što je Agencija imala uvid u dokaze da naš potencijalni novi lijek ima potencijal da dovede do značajnog poboljšanja jednog ili više kliničkih parametara u odnosu na postojeću terapiju.

Kao globalni lider u farmaceutskoj industriji, imamo veoma velik i inovativan portfolio jekova koji spašavaju i produžavaju živote paci­jenata i poboljšavaju njihov kvalitet života. Ova misija nas čini ponosnim i veoma angažovanim.

Pfizer je kompanija poznata po tome da je primila mnoge internacionalne nagrade za postupanje prema zapos­lenima i socijalnu odgovornost. Kakva je politika Kompanije prema ovim pitanjima?

Pfizer je stalno angažovan u filantropskim aktivnostima i naša posvećenost dobrim odnosima unutar Kompanije i društvima u kojima radimo datira još iz vremena osnivanja ­1849. godine. Malo je poznato da se kompanija Pfizer odazvala apelu Vlade SAD-a tokom II svjetskog rata da bi ovladala efikasni­jom, masovnom proizvodnjom penicilina i Savezničku armiju snabdjela dovoljnim količinama ovog lijeka.

Da bismo bili odgovorni i pouzdani članovi društva u kojima radimo, za nas je važno da izađemo iz okvira biznisa i vratimo našim zajednicama kroz projekte revitalizacije, edukacije, kao i podrške civilnim i kulturnim institucijama. Daću Vam neko­liko primjera – od programa protiv malarije u Africi, programa za prevenciju karcinoma i kontrolu pušenja u 46 zemalja, partner­stva sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom u eliminaciji trahoma, partnerstva sa državama u liječenju pacijenata sa HlV-om, pa sve do činjenice da smo od 2000. godine obezbijedili više od 1,3 milijardi dolara u ljekovima na više od 2,600 mjesta u 63 zemlje u Africi, Aziji, Karibima i Latinskoj Americi.