Predstavljamo: Dom Zdravlja – Cetinje

0
959

Dom zdravlja – Cetinje renomirana je i poznata zdravstvena ustanova sa dugogodišnjom tradicijom koja je do kraja 70-ih godina 20-tog vijeka bila smještena u objektu tadašnjeg Medicinskog centra „Danilo I”. Kao samostalna ustanova, Dom zdravlja je oformljen 1991, kada dolazi do zvaničnog razdvajanja Medicinskog centra na dvije posebne ustanove: Dom zdravlja i Opštu bolnicu. Zgrada Doma zdravlja smještena je na samom ulasku u prijestonicu, u ulici Vuka Mićunovića, a sama lokacija objekta čini ga atraktivnim jer se istovremeno nalazi i u samom centru grada.

Naša ustanova upošljava 92 radnika, od čega je čak 70 njih medicinske struke, pa se može reći da je kadrovska popunjenost na zadovoljavajućem nivou. U potpunosti je sprovedena i dobrim dijelom zaživjela reforma programa „Izabranog doktora”. Trenutno radi 10 timova izabranih ljekara, od čega 6 timova za odrasle, 3 tima za djecu i 1 tim izabranog doktora za žene. Shodno važećem Pravilniku o unutrašnjoj orga­nizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, uspješno funkcionišu i ostali organizacioni djelovi Doma zdrav­lja – centri za podršku, a to su: Centar za plućne bolesti i tuberkulozu, gdje ordinira 1 specijalista pneumoftiziolog, Centar za mentalno zdravlje, sa jednim ljekarom specijalistom psihijatrije, Rendgenološka i ultrazvučna dijagnostika, sa jednim ljekarom speci­jalistom radiologije, Laboratorijska dijagnostika, Mikrobiološka laboratorija sa ordinirajućim ljekarom specijalistom mikrobiologije. Time izabrani doktori dobijaju potpunu i pravovremenu podršku u cilju pravilnog i sveobuhvatnijeg liječenja pacijenata kojima je Dom zdravlja prva stanica u potrazi za adekvatnom zdravstvenom zaštitom.

Po prvi put su u okviru Doma zdravlja formirana i savjetovališta gdje se pruža mogućnost da se preventivno djeluje u sprečavanju niza zdravstvenih problema. Od savjetovališta rade: Populaciono savjetovalište, Savjetovalište za mlade i Savjetovalište za reproduktivno zdravlje. U sklopu Doma zdravlja funkcionišu i jedinice za podršku koje čine: Jedinica za patronažu, Jedinica za fizikalnu terapiju i Jedinica za sanitetski prevoz.

Dom zdravlja – Cetinje ima i dvije jedinice za speciičnu zdravstvenu zaštitu koju sačinjavaju: Medicina rada i Sportska medicina. U sklopu Ustanove angažovana su i 3 stomatologa koji pružaju usluge po novom sistemu u organizaciji stomatološke službe.

Želimo naglasiti da se 6 naših ljekara nalazi na specijalizacijama i to iz sljedećih oblasti: biohemije, pedijatrije, ginekologije i akušerstva, sportske medi­cine, opšte i porodične medicine. Izuzetno moramo pohvaliti činjenicu da smo ove godine uspjeli uposliti i 4 mlada ljekara, koji trenutno obavljaju pripravnički staž.

Za potrebe naših pacijenata po Ugovoru o djelu angažovani su ljekari: izijatar, otalmolog, otorinolaringolog, ginekolog, urolog i biohemičar.

Naši timovi izabranih ljekara obavljaju preglede u ambulantama na: Rijeci Crnojevića, Njegušima, Ćeklićima, Bati, Trešnjevu i Čevu.

Čine se veliki napori da Dom zdravlja obezbijedi bolje uslove za rad zaposlenih, stoga se možemo pohvaliti činjenicom da je jedan blok zgrade već dobio novu eloksiranu bravariju, te se postepeno ulaže i u ostale djelove kako bi kompletan Dom zdravlja bio obnovljen. Otklonjeni su stari rendgen-aparati, koji su predstavljali veliki izvor elektroemisija.

U ovom periodu Menadžment Doma zdravlja intenzivno radi na nabavci nove opreme za pojedine službe, prvenstveno rendgen-aparata za mamografiju, a zatim i ostalih aparata neophodnih za rad službi kao što su: elektrokardiografski portabl aparat, defbrilator, sterilizator, respirator, centrifuga sa više ležajeva, kao i novih sanitetskih i putničkih vozila, a sve ovo u cilju povećanja broja usluga i podizanja njihovog kvaliteta na jedan viši nivo. Time bi građani dobili preventivnu zaštitu po svim zapadnoevropskim standardima.

Najbitnija činjenica koja se može istaći jeste ta da je veliki broj građana iz naše opštine izvršio izbor svog ljekara, te da zahvaljujući predanom i organizo­vanom radu naših ljekara i medicinskih sestara nema velikih gužvi i čekanja na pregled kod izabranog doktora. Stoga se može reći da svi uposleni u našem kolektivu čine sve kako bismo naše usluge upodobili potrebama građana.

Snabdijevanje ljekovima i vakcinama redovno je. Trenutno je aktuelna vakcinacija protiv sezonskog gripa prioritetnih grupa stanovništva, kao i redovna vakcinacija i sistematski pregledi djece školskog uzrasta.

Za Dom zdravlja ovo je samo početak tokom kog će se kroz zajedničke napore svih uposlenih ići ka osavremenjivanju sistema rada, modernizaciji opreme i poboljšanju standarda pruženih zdravstvenih usluga.

Menadžment Doma zdravlja može se pohvaliti i izuzetnom saradnjom sa Ministarstvom zdravlja, Fondom zdravstvenog osiguranja i Lokal­nom upravom, sa kojima se nadamo da ćemo i ubuduće, u mjeri mogućeg, jačati i unaprijediti sistem zdravstvene zaštite građana prijestonice.

Direktor,

Dr sc. med. Nenad Vušurović