Predstavljamo: JZU Dom zdravlja – Rožaje

0
1113

Dom zdravlja – Rožaje ugledna je zdravst­vena institucija sa tradicijom koja ima primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Postojeći Dom zdravlja sagrađen je prije četrdeset godina. Smješten je u podnožju Bandžovog brda, na desnoj strani magistralnog puta Berane – Rožaje, neposredno do Autobuske stanice. Arhitektonsko rješenje je jedinst­veno, sa dvije lamele komunikaciono povezane trećom kraćom. Na sredini između lamela nalazi se park, tako da se ima utisak da ste u nekoj renomira­noj klinici, odnosno vazdušnoj banji, jer se ova ustanova nalazi na hiljadu metara nadmorske visine.

Dom zdravlja zapošljava trideset ljekara. Većina njih su specijalisti raznih grana specijalnosti, a pet ljekara nalazi se na specijalizaciji. Četiri radnika stekla su višu stručnu spremu, a srednju svih smje­rova steklo je šezdeset zapošljenih. Nemedicinsko osoblje čini dvadeset radnika, dvoje je steklo visoki stepen stručne spreme, jedno viši, a ostali su sa srednjim stručnim obrazovanjem ili su kvalifikovani radnici.

Dom zdravlja kontinuirano prati savremena zbivanja u zdravstvu, pa se sa tog razloga radi na dodatnoj edukaciji svih zapošljenih. Potvrda takve težnje jeste činjenica da su ovdje radno angažovana tri magistra medicinskih nauka i jedan primarijus. Posebna pažnja i dalje će se posvećivati edukaciji kadrova, kroz specijalizacije, kurseve, kongrese, seminare i tome slično. Imamo više saradnika iz Opšte bolnice – Berane koji ordiniraju jednom sedmično i to: ortoped, hirurg, urolog, dermatolog i izijatar.

Dom zdravlja je organizovan za rad na dva nivoa, primarnom i sekundarnom. Reforma zdravst­vene zaštite sa uspjehom je sprovedena, te su po tom osnovu dobijena i priznanja od Ministarstva zdravlja i FZZO-a. Prije početka reforme primarne zdravst­vene zaštite Dom zdravlja je izvršio edukaciju svih radnika za rad sa računarima. Tako je ovaj dom spremno dočekao implementaciju reforme u zdravstvu.

U potpunosti je sprovedena implementacija programa izabranog ljekara, a organizovani su i novi oblici zdravstvene zaštite: Fizikalna medicina na primarnom nivou, Populaciono savjetovalište, Savjetovalište za mlade, Savjetovalište za reproduk­tivno zdravlje, Jedinica za djecu sa posebnim potre­bama, Jedinica za mentalno zdravlje, Centar za plućne bolesti i TBC i dr. Dom zdravlja ima mod­ernu rendgensku i ultrazvučnu dijagnostiku, dva rendgen-aparata (jedan sa skopijom), mamograf, više ultrazvučnih aparata, EKG-a, savremenu labora­torijsku opremu, i naravno, profesionalno osposo­bljen medicinski kadar.

Tri odjeljenja Doma zdravlja ostvaruju program rada na sekundarnom nivou: Interno (petnaest kreveta), Dječije (petnaest kreveta), Ginekološko-akušersko (petnaest kreveta), najveće vanbolničko porodilište u Crnoj Gori, a ovaj koncept podržavaju i Odsjek za hemodijalizu, te specija­lističke ambulante za otorinolaringologiju, oftal­mologiju, neurologiju i Internistička ambulanta.

Organizaciono je sve urađeno da se Dom zdravlja upodobi potrebama korisnika. Radi se dvosmjenski, uz noćno dežurstvo, tako da je rad kontinuiran tokom 24 časa svakog dana u godini.

Učinjeno je dosta kako bismo stvorili što bolje uslove za rad zapošljenih, kao i za udobniji smještaj korisnika usluga u Domu zdravlja. Urađena je velika rekonstrukcija Ginekološko-akušerskog odjeljenja, sa kompletnom zamjenom stolarije, unutrašnjih instalacija, preuređenjem prostora, preuređenjem sistema grijanja. Time su stvoreni uslovi za ostvarivanje savremenog načina rada u ginekologiji i akušerstvu. Svaka soba, od jednokre­vetnih do višekrevetnih, ima svoje tuš-kabine i nusprostorije. Dijagnostika je vrhunska: histeroskop, ultrazvučni aparat – 4D i 3D. Ovo je urađeno po sistemu donatorstva, a projekat je finansirala TIK-a (Turska vladina agencija za finansiranje programa u zdravstvu). Urađena je rekonstrukcija sistema grijanja, rekonstrukcija prostora predviđenih za rad izabranih ljekara za djecu, rekonstrukcija prostora predviđenih za rad izabranih ljekara za odrasle, sva savjetovališta su smještena na istom prostorom dijelu, uz Ambulantu za djecu sa posebim potre­bama, sve specijalističke ambulante smještene su na istoj lameli i istom spratu (a sve radi pacijenata), sva dijagnostika je na istoj lameli u prizemlju, radi obezbjeđivanja pristupačnosti pacijentima.

Sve se radi u pravcu stvaranja uslova za bolji rad zapošljenih, a time i pružanja boljih usluga koris­nicima. U Domu zdravlja radno je angažovano i pet stomatologa koji pružaju zdravstvene usluge po novom sistemu u organizaciji stomatološke službe. Ovih dana se radi na cjelokupnoj rekonstrukciji stolarije i bravarije na lameli A. Lamela B završena je prošle godine a oba projekta su urađena donacijom Karitasa, Kancelarija u Beranama (nevladina orga­nizacija iz Luksenburga). Radi se na rekonstrukciji sistema grijanja a sve zbog ostvarivanja ekonomičnijeg rada.

Dom zdravlja Rožaje je jedan organizovan i kompletan zdravstveni sistem koji pokriva zdravstv­enu zaštitu za potrebe trideset hiljada stanovnika i to u procentu od 80%. Ostale usluge korisnicima se pružaju van ove ustanove. Činimo sve kako bismo naše usluge prilagodili potrebama građana. Snabdi­jevanje vakcinama, ljekovima i medicinskim potrošnim materijalom obavlja se redovno, uz redovne isplate svih prinadležnosti zapošljenih. Primjerena je saradnja sa svim zdravstvenim ustano­vama u Crnoj Gori, a posebno sa Opštom bolnicom u Beranama.

Naravno, na ovome ne treba stati, već ići na dalja osavremenjavanja organizacije rada, nabavku opreme, usavršavanje kadrova, u čemu puni dopri­nos daju svi zaposleni, Menadžment, Lokalna uprava, Ministarstvo zdavlja, FZZO, donatori i drugi. Moram da naglasim da je ostvarena dobra saradnja sa Lokalnom upravom koja se uz razumijevanje ogleda i u pomaganju realizacije svih projekata u mjeri mogućeg.

Zajedno smo jači, a sve cilju da budemo na kvalitetnoj i profesionalnoj usluzi onima kojima je zdravstvena usluga potrebna. Zdrava populacija je zdrav temelj Države.

 

Direktor dr Hajran Kalač, spec. neuropsihijatar