Predstavljamo:Resursni centar za djecu i osobe sa intelektualnim smetnjama i autizmom ,,1. JUN” – Podgorica

0
1029

Odjeljenje za psihički zaostalu djecu počelo je sa radom 4. decembra 1960. godine pri osnovnoj školi „Radojica Perović”. Skupština opštine Titograd, Rješenjem od 24. marta 1970. godine, odobrila je formiranje Specijalne osnovne škole u Titogradu. Skupština SR Crne Gore odobrila je formiranje Centra za profe­sionalno osposobljavanje djece i omladine lakše ometene u psihičkom razvoju. Tokom 1978. godine rađeno je na objedinja­vanju Specijalne škole i Centra. Prvog juna donešena je odluka o integraciji, i od tog vremena ustanova radi pod nazivom Centar za obrazovanje i osposobljavanje „l.jun”. Bolji dani za Centar nastali su 1982. godine useljenjem u novosagrađenu zgradu izgrađenu uz pomoć Vlade i naroda SAD.

Januara 2012. ustanova dobija naziv Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje „1.jun”. Usvojen je novi statut, prema kome je djelatnost centra defmisana kao predškolsko, osnovno, srednje opšte i stručno vaspitanje i obrazovanje djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama i obrazovanje odras­lih u skladu sa licencom, obezbjeđivanje smještaja, habilitacije i rehabilitacije djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama, pružanje savjetodavne i stručne podrške drugim ustanovama i obučavanje nastavnika u skladu sa zakonom.

U okviru resursnog centra rade: predškolsko vaspitanje i obrazovanje, devetogodišnja osnovna škola za djecu sa lakim smetnjama u mentalnom razvoju, srednja stučna škola, odjeljenje za djecu sa umjerenim smetnjama u razvoju, odjeljenje za djecu sa autizmom, produženi boravak i internat. O djeci se brinu i podučavaju ih defektolozi oligofrenolozi, logopedi, psiholozi, socijalni radnici, vaspitači, nastavnici, profesori, medicinske sestre i njegovateljice.

Senzorna soba

Senzorna soba je interaktivna soba gdje terapeuti upravljaju opremom i doziraju stimuluse za svako čulo prilagođavajući ih individualnim karakteristikama svakog korisnika. Namijenjena je djeci i omladini koja imaju smetnje senzorne integracije, prije svega djeci sa poremećajima iz autističnog spektra, djeci sa ADD i ADHD, djeci sa mentalnim smet­njama, sa senzornim oštećenjima, problemima u ponašanju, smetnji u učenju i dr.

Snoezelen terapija je nedirektivna terpija i obezbjeđuje multisenzorno iskustvo ili omogućava fokusiranje na jednu čulnu senzaciju. Adaptiranjem vizuelnih, auditivnih i taktilnih senzacija omogućava se djetetu nesmetano uključivanje u datu aktivnost (smanjuje se unutrašnja napetost izazvana spoljnim faktorima).

PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE

Predškolsko odjeljenje pohađaju djeca uzrasta od 5 do 7 godina koja imaju lake smetnje u mentalnom razvoju, poteškoće prilikom odvajanja od roditelja, djeca koja se teško adaptiraju na novi prostor i ljude i djeca koja nijesu usvojila pravila funkcionisanja u učionici (čekanje reda, sjedenje u klupi i ne ometanje nastave i druge djece tokom časa).

DEVETOGODIŠNJA OSNOVNA ŠKOLA ZA DJECU SA LAKIM SMETNJAMA U MENTALNOM RAZVOJU

Prosječan broj učenika u odjeljenjima je od 5 do 10. Nastavu izvode defektolozi oligofrenolozi. Program po kome se nastava izvodi prilagođen je intelektualnim sposobnostima djece i predviđa minimalni i maksimalni nivo znanja koje dijete, iz svakog predmeta treba da usvoji. Putem određenih aktivnosti teži se što većem usvajanju znanja. Ukoliko dijete ne može da postigne određene ciljeve koji su pred njega stavljeni, oni se, radi lakšeg usvajanja dijele na manje korake.

SREDNJA STRUČNA ŠKOLA

Nastavni kadar srednje škole čine: defektolozi oligofre­nolozi, nastavnici predmetne nastave, nastavnici uže stručnih predmeta i nastavnici praktične nastave. Nastava se sastoji iz teori­jskog i praktičnog dijela. Praksa se obavlja u školskim radionicama ili u privatnom sektoru. Komisija za prijem učenika u srednju školu, koju čine nastavnici predmetne i praktične nastave, stručni saradnici i članovi uprave, upućuju dijete na određeni smjer nakon opservacije i procjene sposobnosti djeteta, pri čemu se u obzir uzimaju afiniteti i interesovanja djeteta kao i saglasnosti roditelja. Ukoliko se do kraja drugog klasifikacionog perioda prvog razreda SSŠ utvrdi da učenik pokazuje sklonosti ka drugom zanimanju, može se izvršiti premještaj na drugi smjer. Smjerovi koje učenici mogu da pohađaju su: obućarski, prehrambeni, ugos­titeljski, frizerski, konfekcijski, automehaničarski, vodoinstalater­ski i mašinbravarski.

ODJELJENJE ZA DJECU SA UMJERENIM SMETNJAMA U RAZVOJU

Prosječan broj djece u odjeljenju je od 3 do 6. Nastavu izvode defektolozi oligofrenolozi po posebnom programu za djecu sa umjerenim smetnjama u mentalnom razvoju koji se sastoji iz 3 nivoa, a svaki nivo traje 3 godine. Akcenat u obrazo­vanju ove djece stavljen je na razvoju govora i jezika, radnom vaspitanju sa psihomotornim vježbama, upoznavanju uže i šire okoline, samoposluživanju, socijalizaciji, muzičkoj kulturi, likovnoj kulturi i fizičkom vaspitanju. Nakon završenog trećeg nivoa i minimalnog uzrasta od 15 godina, dijete se upućuje na radno osposobljavanje. Radno osposobljavanje se odvija u grnčarskoj, voskarskoj ili tkačkoj radionici, radionici za sito-štampu i auto perionici.