Savjet za zaštitu prava pacijenata i u podgoričkom Domu zdravlja

0
585

Osnivanje Savjeta za zaštitu prava pacijenata u Podgoričkom domu zdravlja plod je inicijative vladinih i nevladinih institucija. Svi zajedno smatramo da se radi o vrlo važnom segmentu ljudskih prava koja su normirana Zakonom o zaštiti prava pacijenata, ali i čitavim setom drugih zakona koji se tiču ljudskih i građanskih prava uopšte.

Ideja i inicijativa za osnivanje Savjeta za zaštitu prava pacijenata posledica su višegodišnje institucionalizovane saradnje Doma zdravlja – Podgorica sa referentnim udruženjima, asocijaci­jama, nevladinim sektorom i agencijama UN-a, sa kojima sprovodimo više dugoročnih projekata u sklopu strategija Mini­starstva zdravlja. One se tiču prava pacijenata i to onih iz najvulnerabilnijih grupa (lica koja žive sa HIV/AIDS-om, raseljena lica, stara lica, korisnici PAS-a, TBC-a, lica sa posebnim potrebama i druge grupe). Nakon višemjesečnih dogovora sa Savezom udruženja penzionera Podgorice, Studentskim parlamentom, nevladinim organizacijama te predstavnicima medija, članovi Savjeta su delegirani, tako da je on konstituisan i počeo sa radom prvih dana maja.

Savjet ima savjetodavno-konsultativnu ulogu. Čine ga predstavnik Saveza udruženja penzionera, Studentskog parla­menta, određene nevladine organizacije, predstavnik medija a u radu stalno učestvuju i zaštitnik prava i PR konsultant ustanove. Socijalni radnik naše ustanove i ubuduće će, kao stručnjak u svojoj oblasti, biti dio tima koji će konkretno učestvovati u nave­denim aktivnostima. Smatrali smo da dio menadžmenta vezan za konkretan ukupan dnevni proces rada, glavna medicinska sestra, treba da nastavi sa daljim razvojem sistema zaštite prava pacijenata zajedno sa brojnim timom odgovornih osoba iz Ustanove.

Zaštite prava pacijenata nikad nije previše. Radi se o unapređenju mehanizama za zaštitu prava pacijenata i tijelu koje će razmatrati i predlagati inovacije i nova rješenja, uz unapređenja postojećih. Sem toga, postoji cio niz institucija u glavnom gradu koje nisu zdravstvene a postoji značajan korpus zdravstvenih prava lica koja mogu biti predmet interesovanja kako Savjeta tako i samog zaštitnika prava iz naše ustanove. Ona se tiču primarne zdravstvene zaštite. Sem toga, u dogovoru sa sto­matološkim ordinacijama, kao i drugim privatnim zdravstvenim institucijama, pozvaćemo građane da se obrate našoj ustanovi i zaštitniku u našoj ustanovi za savjet i informacije, kao i povodom ostvarivanja i zaštite prava u tim institucijama. Samo tako povezan sistem daće prave rezultate.

S obzirom na rezultate poslednjih istraživanja Ministar­stva i Građanske alijanse, moramo jako puno raditi na edukaciji i građana i naših zdravstvenih radnika. Tu je riječ o poznavanju materije kakva su prava pacijenata i njihovo ostvarivanje. U tome imamo veliku podršku medija. Pažljivo osluškujemo glas i drugih nevladinih asocijacija i udruženja i konsultujemo se sa njima -CAZAS, „Juventas”, društva za borbu protiv raka, portal „Roditelji.me”, udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama, „Zdrava Donna Montenegrina” i dr. Sve to će biti posao menadžmenta naše ustanove, ali i svih tijela i organa, a dominantno zaštitnika prava pacijenata i Savjeta.

Dom zdravlja – Podgorica u ovom trenutku ima oko 220.000 pacijenata. Naša ustanova je u 2011. godini imala nešto više od 650.000 pregleda, oko 1.000.000 laborato­rijskih usluga, nešto oko 200.000 patronažnih posjeta, oko 50.000 snimanja ultrazvukom i rendgenom, a brojne su i usluge drugih organizacionih cjelina. Broj prijava zbog neadekvatnog servisiranja usluga korisnika simboličan je i obuhvata svega nekoliko promila. Naravno, makar to bio i jedan slučaj, on je za nas izuzetno važan i žalimo zbog teškoća koje mogu da se dogode u komunikaciji.

U slučaju da pacijent ima prigovor, procedura mora biti u skladu sa Zakonom i odlukama Ministarstva i ustanove. Novina je što će na osnovu dosadašnjeg dvogodišnjeg iskustva, zaštitnik imati na raspolaganju brojan tim stručnjaka iz same ustanove i razrađen mehanizam djelovanja, bez obzira na radno vrijeme ustanove.

Direktan razgovor, bez obzira na sve uvedene savremene mogućnosti elektronske komunikacije uvedene u našoj ustanovi, veoma često, pa i u ovom slučaju, koriste naši uvaženi pacijenti. Lijepa ljudska riječ će i dalje ostati važan mehanizam ne samo komunikacije nego i dijagnostičko-terapijskog pristupa svakom pacijentu.

 

Piše: dr Nebojša Kavarić, direktor Doma zdravlja – Podgorica