SIGURNA ŽENSKA KUĆA NORA – NIKŠIĆ

0
1343

Sigurna ženska kuća Nora je nevladina organizacija osnovana decembra 2002. godine. Misija Ženskog centra – naše organizacije, je promocija i zaštita ženskih i dječijih ljudskih prava. Cilj djelovanja ove organizacije je pomoć i podrška ženama i djeci žrtvama nasilja, pružanje pravne i psihološke pomoći, iniciranje saradnje sa institucijama u cilju zajedničkog djelovanja, lobiranje za izmjene i dopune zakona u korist žena i djece. U okviru programa koje realizuje Sigurna ženska kuća Nora, dugi niz godina smo obezbjeđivali sigurnost i smještaj ženama i djeci žrtvama nasilja od strane sadašnjih i bivših muževa, partnera i očeva. Cilj sklanjanja žena u SŽK je prekidanje lanca nasilja nad ženama i djecom, obezbjeđivanje sigurnog utočišta, osnaživanje i podrška ženama za izlaženje iz situacija nasilja kao i pružanje pravne i psihološke pomoći.

Aktivnosti organizacije su: pružanje zaštite i sigurnosti zlostavljanim ženama i djeci, medicinska zaštita, psiho-socijalna pomoć, feministička terapija, ženske radionice, posredovanje između žrtava nasilja i institucija (MUP, Sud, Centar za socijalni rad), pravna pomoć, ekonomsko osnaživanje, edukacija volontera (koji su rodno i polno ravnopravni), program prevencije kroz vršnjačku edukaciju i predavanja, jačanje programa pomoći žrtvama kroz SOS telefon i mobilni tim, edukacija svih relevantnih institucija i stručnjaka nadležnih za identifikaciju žene i djece žrtava nasilja, serija radionica za srednjoškolce, serija radionica za romsku populaciju, istraživanje prakse Državnog organa za prekršaje u vezi sa slučajevima nasilja u porodici, socijalizacija i pravilna integracija žrtava u društvo.

Projekat SŽK — Slonište za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja podržan je na lokalnom (optština Nikšić) i republičkom nivou (Skupština i Komisija od igara na sreću). Napominjemo da smo dugi niz godina upornim radom, ljubavlju i solidarnošću, kroz nenasilnu komunikaciju, zadobili povjerenje klijenata i institucija, kako u našem gradu, tako i u našoj zemlji i u zemljama u okruženju. Zbog finansijske neodrživosti ovog projekta, već nekoliko godina Sklonište za žene i djecu žrtve nasilja ne radi. Međutim, dugogodišnjom praksom i saosjećanjem sa žrtvom u svakom smislu, tu smo da žrtvi bez obzira na pol, vjeroispovijest, nacionalnost ili etničku pripadnost, nesebično davajući sebe, pomognemo kroz savjetodavnu službu, odlaženje u institucije — MUP, Centar za Socijalni rad, pravosudne organe i medicinske centre (imamo svu dokumentaciju — zapisnike iz policije, zapisnici sa procesa suđenja, medicinsku dokumentaciju, itd. koju u svakom trenutku može pogledati kompetentno lice koje je zaduženo za monitoring rada NVO-a). Organizacija vodi rodno osviješćenu politiku; zalaže se za žene koje učestvuju u donošenju odluka, stavljajući akcenat na rodnu ravnopravnost — žene u ekspertskim komisijama, žene u Parlamentu, na njihovu zastupljenost u političkim tijelima i institucijama na osnovu zakonskih normi, baveći se pitanjima njihove zarade — koja je diskriminišuća — za ista zanimanja imaju različite visine dohotka muškarci i žene. Radimo istraživanja o tome koji su to posredni i neposredni faktori koji imaju uticaj na bivstvovanje žena, sa medicinskog, socijalnog, obrazovnog, kulturnog aspekta, itd. Organizacija ima 6 stručnjaka, 10 volontera, 14 lica iz institucija i različitih političkih struktura.

Cilj projekta „Edukacija Lokalne samouprave o ravnopravnosti polova“ je povećanje senzibilnosti građanki i građana Nikšića zaposlenih u strukturama lokalne samouprave o ženskim pravima. Sprovedene aktivnosti odnosile su se na radionice za zaposlene u Lokalnoj samoupravi, vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti polova i socijalnoj strukturi. Nakon završetka, pripremljen je izvjestaj o podacima koji su dobijeni na radionicama. Misija ovog projekta bila je da podigne svijest o neravnopravnosti polova i nasilju nad ženama i djecom, kao i da promijeni patrijahalne stavove prema nasilju u porodici i društvu. Projekat „Nikšić-grad jednakih prava za svako dijete“ – aktivnosti sprovedene u okviru ovog projekta odnose se na realizaciju kreativnih radionica u školama prigradskih naselja i pružanje kvalitetnih informacija o pravima i obavezama svakog djeteta. Edukacija đaka i nastavnika, upoznavanje sa trenutnom socijalnom politikom i upoznavanje policije sa manama kaznene politike i mogućnostima njene izmjene, razmjena iskustava, formiranje multidisclipinarnih timova, aktivnosti su koje su, takođe, sprovedene u okviru ovog projekta.

Projekat „Trgujmo robom a ne Ijudima“ – u okviru ovog projekta realizovane aktivnosti su fokus grupe, edukativne radionice u srednjim školama (gimnazija, ekonomska i medicinska škola) i kampanje.

U okviru projekta „Nasiljem se ne rešava problem“ vršena je edukacija u školama, mjesnim zajednicama, u Skloništu i romskim naseljima. Aktivnosti ovog projekta obuhvatale su fokus grupe, radionice i ankete. Slične aktivnosti sprovedene su i tokom akcija „Stop nasilju“, „Ako si u krizi, ako te život zaboli, ne oklijevaj već hitno pozovi“ i „Stop nasilju profesora nad djecom“.