Svjetski dan bubrega svečano obilježen u Podgorici

0
451

[heading]U SUSRET 8. MARTU, OVOGODIŠNJEM DANU BUBREGA, ODRŽANA SVEČANA AKADEMIJA U HOTELU „PODGORICA”[/heading] Svakog drugog četvrtka u martu, pod okriljem Svjetske zdravstvene organizacije, obilježava se Svjetski dan bubrega. Ove godine, brojnim stručnim skupovima, predavanjima i manifestaci­jama priređenim u oko 100 država svijeta, još jednom je ukazano na značaj borbe protiv nefroloških oboljenja. 8. mart, Međunaro­dni praznik žena, bio je istovremeno i Svjetski dan bubrega. Crnogorsko društvo za donaciju organa „Donor” bilo je inicijator sastanka stručnjaka raznih profila koji su bili u prilici da 6. marta u Hotelu „Podgorica” prisustvuju izlaganju najuticajnijih pred­stavnika zdravstvenog sektora okupljenih oko teme transplantološkog programa u vezi sa bubrežnim organima. Značajan doprinos organizaciji ovog događaja dali su i Ministarstvo zdravlja Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Fond zdravstva, Klinički centar Crne Gore, domovi zdravlja u Danilovgradu i Podgorici, NVO „Nefro” iz Pljevalja, Savez sindikata, Unija poslo­davaca i jedan broj privrednika. Treću godinu zaredom, sponzorsku ulogu ostvarila je Kompanija „Hofmann-La Roshe”. Skupu su, pored ostalih, prisustvovali i pacijenti koji su imali iskustva sa transplantacijom tjelesnih organa.

Naglašavajući značaj edukacije javnosti Crne Gore u smislu pospješenja prevencije i liječenja transplantacijom tjelesnih organa, na sastanku održanom u Hotelu „Podgorica” predstavnik Crnogorskog društva za donaciju tkiva i organa, Dragiša Boričić, istakao je altruistički karakter rada Udruženja „Donor”. Preven­tivni pristup liječenju ima posebnu vrijednost kada je riječ o bubrežnoj insuficijenciji. Mogućnost sprečavanja hroničnih bubrežnih oboljenja treba vidjeti i u zavještanju tjelesnih organa,

U svijetu se godišnje transplantira više od 65.000 bubrega. U toku 2011. u medicinskim centrima Zapadne Evrope izvršeno je oko 19.000 postupaka zamjene bubrega. Smatra se da svake godine u svijetu umre oko 5 miliona žrtava hronične bubrežne insuficijencije. Aktuelni svjetski standard u kadaveričnoj transplantologiji čini odnos od 28 kadavera na 1 milion stanovnika.

kadaveričnoj transplantaciji i promociji donorstva. Prema podacima koje je saoštio g. Boričić, zaključno sa 30. januarom tekuće godine u Crnoj Gori je izvršena 91-na transplantacija bubrega. U ovom trenutku 82 pacijenta uspješno podnose trans­plantaciju. Na dijaliznom liječenju nalazi se 180 pacijenata, od kojih čak polovina nema donora. Ipak, ohrabrujće djeluju podaci iz anketnog istraživanja prema kom se za donorstvo dobrovoljno javilo više od 500 osoba a više od 70 % ispitanika izrazilo je spremnost za takvo angažovanje. Važan cilj Društva „Donor” jeste uzimanje učešća u ustanovljenju normativne regulative, pri čemu nov trend predstavlja ustanovljenje tzv. predviđenog pristanka za donorstvo. To je, po riječima g. Boričića, postu­pak koji bi umnogome olakšao transplantacioni proces.

TRANSPLANTACIJA!

Transplantacija bubrega je danas efikasan metod izbora za liječenje bolesnika sa terminalnom insuficijencijom bubrega. Pored efikasnosti, ona je najjeftinija i omogućava bolesnicima najbolji stepen rehabilitacije i najbolji kvalitet života. Nakon uspješne transplantacije, bolesnik nema potrebe da se dijalizira.

Da bi se izbjeglo odbacivanje transplantata, najbolji izvor bubrega je blizak rođak čiji tip krvi i tkiva najbliže odgo­varaju bolesniku. Donirani organi sa umrle osobe daju, takođe, dobre rezultate. Dakle, preduslov za transplantaciju je dobra tkivna i krvna podudarnost koja se ispituje tipizaci­jom (Zavod za transfuziju krvi).

Zahvaljujući imunosupresivnim ljekovima koji se koriste protiv odbacivanja, transplantacija bubrega, čak i neza­visno o srodnosti davaoca, predstavlja liječenje sa visokim stepenom uspješnosti.

Transplantacija bubrega je jednostavan zahvat za sve odrasle bolesnike. Ona se skoro uvijek izvodi kroz inziciju u donjem dijelu trbuha. U tom dijelu se nalaze arterije i vene koje se koriste za obezbjeđenje krvlju budućeg transplantata. Hirurg, u principu, ne vadi bolesni bubreg iz bolesnika, osim ako postoji poseban razlog. Dakle, primljeni bubreg se ne smješta na mjesto gdje je bolesni bubreg.

Postoperativni oporavak traje od dva do 21 dan.

http://www.donor-cg.org/index.htm

Proces ustanovljenja transplantacione prakse u Crnoj Gori pod nadleštvom je krunskih zdravstvenih institucija, prije svega Ministarstva zdravlja. Zakon o uzimanju djelova čovječijeg tijela, organa i tkiva radi presađivanja u svrhe liječenja na snazi je od 18. novembra 2009, a izrada podzakonskih i drugih akata predstavlja radni okvir za dalje aktivnosti ove institucije. -Činjenica da je Ministarstvo zdravlja u prior­itetne zadatke za 2012. postavilo uvođenje programa transplantacije bubrega sa živog da­vaoca, dovoljno govori o spremnosti države da doprinese unapređenju kvaliteta života oboljelih od terminalnog otkazivanja bubrega – naveo je u svom obraćanju skupu ministar zdravlja doc. dr Miodrag Radunović. Angažovanje profesi­onalaca na integraciji u svjetski značajne orga­nizacije, prije svega njihovo uključivanje u rad regionalnih razvojnih centara kakvi trenutno postoje u Hrvatskoj i Sloveniji, sektor je na kom se bazira aktuelni proces jačanja svijesti o neop­hodnosti ustanovljenja dobre transplantacione prakse u medicinskim centrima Crne Gore. Pozivajući na humanost donatorstva, ministar zdravlja je najavio da će u našem zdravstvenom sistemu u narednih godinu dana biti obavljen i prvi medicinski tretman ove vrste.