Upravljanje antibioticima u jedinicama intenzivne terapije

0
629

Uspostavljanje strukturiranog programa upravljanja antibioticima

Jedini način za postizanje uspjeha je kreiranje programa upravljanja antibioticima i kontrola njegove striktne primjene. Nažalost, ne postoji precizan set preporuka za ključne intervencije ovog multidisciplinarnog pristupa, a nije sasvim jasno ni koji faktori utiču na njegov uspjeh. Intervencije bi trebalo dizajnirati na način da se mogu lako primijeniti, i uglavnom svaki set treba da sadrži od 5 do 8 intervencija. Uspješna implementacija podrazumijeva interdisciplinarni tim, edukacione aktivnosti, sistemske inovacije, evalucione indikatore i povratne informacije zdravstvenim radnicima.

Programi kompjuterizovane podrške povezani sa podacima o pacijentu uveliko olakšavaju
protok informacija koje su neophodne za donošenje odluke o terapijskm postupku.
Efikasnim su se pokazali i ne-automatizovani protokoli koje obično postavljaju bolnički
timovi za unapređenje kvaliteta. Redovno uključivanje specijaliste infektologa
u timove intenzivne terapije je korisno zbog procjene poštovanja terapijskih vodiča i
troškova povezanih sa upotrebljenim antibioticima i ostalim postupcima zbrinjavanja.
Takvom saradnjom postiže se značajno smanjenje potrošnje penicilina proširenog spektra,
karbapenema, vankomicina i metronidazola. Uključivanje interventnih timova
dovelo je, osim do smanjenja postupaka neusklađenih sa vodičima, i do manje dana na
mehaničkoj ventilaciji, skraćenja hospitalizacije i nižeg bolničkog mortaliteta.

Prof dr Ljubica Pejakov, spec. anesteziolog i reanimatolog,
subspecijalista klinički farmakolog