Uspostavljen funkcionalan dijalog između ministarstva i sindikata

0
366

[heading]Intervju: dr Vladimir Pavićević, Klinički centar Crne Gore[/heading] Jedan od sindikalnih lidera koji su imali značajnu ulogu u štrajku zdravstvenih radnika koji je trajao od 31. oktobra do ustanovljenja sporazumskog granskog kolektivnog ugovora, dr Vladimir Pavićević, predsjednik Sindikata zdravstva pri Uniji slobodnih sindikata i predsjednik Sindikata zdravstva Kliničkog centra, u retrospektivi tih događaja ocjenjuje kako sporazum zdravstvenih vlasti i radnika podrazumijeva kompromis. Prihodi zdravstvenih radnika, kako objašnjava, nijesu vraćeni na zahtije­vani nivo, ali su obezbijeđena alternativna rješenja koja bi trebalo da utiču na poboljšanje statusa predstavnika ovog sistema u našem društvu. Pored pojedinosti vezanih za ovu aktuelnu temu, u toku razgovora nametnule su se teme stanja u zdravstvu i pojed­inih njegovih specifičnosti.

Budući da je u ovom trenutku evidentan sporazum zapos­lenih u zdravstvu i nadležnih vlasti, kako ocjenjujete učinak višemjesečnog štrajka zdravstvenih radnika?

Učinak svakako nije onakav kakav smo očekivali, bar što se tiče povećanja zarada, jer, da Vas podsjetim, tražili smo da se zarade vrate na nivo iz 2009. godine, i to da se uvećaju za sedam procenata i dodatnih trideset eura linearnog uvećanja. Ono što je postignuto, kroz Fond za stimulacije, jeste linearno povećanje oko 11 eura koje će zajedno sa povećanjem utvrđenim sporazumom o obračunskoj vrijednosti koeficijenta iznositi uku­pno oko 15 eura. Neke kategorije čiji rad do sada nije vrednovan na pravi način, a to su zdravstveni radnici koji rade pretežno sa nepokretnim pacijentima, imaće nešto veće uvećanje zarada čak i do 40 eura. Međutim, svakako time ne možemo biti zadovoljni. Ono čime možemo biti zadovoljni je to što je po mom mišljenju ovaj štrajk najviše doprinio stvaranju pretpostavki da javne finansije budu transparentne, tj. potpisivanju sporazuma o politici zarada u javnom sektoru koji će omogućiti Sindikatu da kontroliše budžet javnog sektora a na taj način i javnih zdravstvenih ustanova.

Smatramo da će se sprovođenjem sporazuma eliminisati nepravil­nosti iz ranijeg perioda i ostvariti uštede koje će omogućiti da se ušteđena sredstva usmjere na poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih. Sindikat će biti u prilici da na državnom nivou prati efekte poreske politike i sprovođenje mjera na suzbijanju sive ekonomije. Isto tako, moram naglasiti da smo na određen način uozbiljili javnu scenu, jer podsjećam, istog dana kada je najavljen štrajk u zdravstvu, ukinuta je odluka o povećanju zarada po­slanicima, nakon toga ukinuti ministarski bonusi i čini mi se da je to bio početak odgovornijeg odnosa prema sredstvima poreskih obveznika.

Zadovoljstvo zbog korekcija Granskog kolektivnog ugo­vora izrazili su svi predstavnici sindikalnih organizacija koje su predvodile štrajk u zdravstvu. Šta, konkretno, podrazumijeva taj sporazum?

Za značajan broj zaposlenih povećan je broj dana godišnjeg odmora, za pojedine kategorije i za osam dana. Ugrađeni su neki novi instituti u Granski kolektivni ugovor, kao i nove kvali­fikacije (zdravstveni radnici sa bečelor diplomama i dr. ). Sindikat će imati mnogo veću ulogu u donošenju plana i programa stručnog usavršavanja. Otpremnine za tehnološki višak povećane su i do pet puta. Na godišnjem nivou će se u naredne tri godine uplaćivati 350 000 eura za rješavanje stambenih pitanja zdravst­venih radnika. Zdravstvene ustanove su obavezne da rade na izradi procjene rizika radnog mjesta, na osnovu koje će značajan broj zaposlenih imati uvećanje osnovnog koeficijenta po osnovu težine poslova i rizika radnog mjesta. Moramo da priznamo da je Granski kolektivni ugovor značajno bolji nego što je bio a na sindikatima ostaje da u svojim kolektivima sprovedu kontrolu budžeta i da se sredstva racionalno troše, na zadovoljstvo svih zaposlenih.

Jedno od najznačajnijih dostignuća ovog štrajka, po meni, jeste što je, čini mi se, konačno počeo pravi dijalog između Ministarstva i sindikata, jer je veliki broj sindikalnih predstavnika imao priliku da lično sa ministrom zdravlja razgovara o svim prob­lemima sa kojima se susreću u svom radu i isto tako da sasluša probleme sa kojima se Ministarstvo suočava, te da se zajednički nalaze rješenja.

Šta, po Vašoj viziji, budući da ste predsjednik Sindikata zdravstva pri Uniji slobodnih sindikata i predsjednik Sindikata zdravstva Kliničkog centra, treba da od strane Sindikata zdravstva bude obezbijeđeno svakom članu vaše organizacije?

Svakom članu Sindikata zdravstva čiji sam predstavnik mora biti obezbijeđena mogućnost aktivnog učešća u radu Sin­dikata, besplatna pravna zaštita, sindikalna edukacija, korišćenje sindikalnog fonda za odmor i rekreaciju, sindikalna solidarnost, povoljnija nabavka roba i usluga i transparentno informisanje 0 radu Sindikata.