02. avgust – Specijalizantima neće plaćati dežurstva

0
309

Klinički centar Crne Gore (KCCG) ubuduće neće plaćati dežurstva, prekovremeni i dopunski rad specijalizantima koji su u tu ustanovu došli na obuku iz drugih zdravstvenih ustanova. Takva odluka je donesena na osnovu mišljenja Ministarstva zdravlja kojem je KCCG tražio saglasnost za sklapanje ugovora o dopunskom radu sa specijalizantima iz drugih zdravstvenih ustansva kako bi se njihovo plaćanje na pravni način uredilo.
Direktor KCCG dr Jevto Eraković je svim organizacionim jedinicama poslao obavještenje da se menadžment KCCG obratio Ministarstvu zdravlja za saglasnost u pogledu sklapanja ugovora o dopunskom radu sa specijalizantima iz drugih zdravstvenih ustanova kako bi se dosadašnje plaćanje istih po prednje navedenom osnovu na pravan način uredilo.
U Ministarstvu zdravlja objašnjavaju da su postupili u skladu sa zakonom, te da će specijalisti nastaviti da dobijaju platu koja im pripada u matičnoj ustanovi, a da nema osnova da im se plaća i rad u KCCG jer oni su tu da uče.
Oni kažu da su na inicijativu KCCG, a u cilju utvrđivanja pravnog osnova za angažovanje ljekara na specijalizaciji u dežurstvima i prekovremenom radu, obavijestili Klinički centar da je članom 101 Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano da se specijalizacijom, odnosno užom specijalizacijom, kao posebnim vidom stručnog usavršavanja, stiču znanja i stručnost za specijalistički i uži specijalistički praktični rad u određenoj oblasti zdravstvene zaštite.
U Ministarstvu zdravlja naglašavaju da ugovorom o radu na neodređeno vrijeme i ugovorom o specijalizaciji između zdravstvene ustanove i specijalizanta, zdravstvena ustanova se obavezuje da specijalizantu obezbijedi zaradu u visini koeficijenta određenog za radno mjesto doktora medicine za vrijeme trajanja specijalizacije, kao i druga prava, koja mu pripadaju po osnovu radnog odnosa.
– Zdravstvena ustanova snosi sve troškove u vezi sa specijalizacijom, naknadu zarade i naknadu na ime odvojenog života od porodice, kao i troškove polaganja specijalističkog ispita. Takođe, zdravstvena ustanova je dužna da u roku od 30 dana, po položenom specijalističkom ispitu, rasporedi specijalizanta na radno mjesto specijaliste iz oblasti iz koje je završio specijalizaciju – objašnjavaju u Ministarstvu.