Na braniku profesije

0
415

Mislim da je ključ uspjeha bio u entuzijazmu nas kolega iz Organizacionog odbora, koji nismo žalili ni truda ni vremena za proteklih skoro godinu dana koliko je trajala njegova organizacija. Taj dah entuzi­jazma prenio se i na članove Naučnog odbora, tako da smo na kraju bili jedna potpuno sinhrona ekipa, skoncentrisana na krajnji cilj – zadovoljstvo svih učesnika. Zadovoljstvo je bilo vidjeti kolege i koleginice iz svih bivših republika, opet zajedno, i naravno eminentne predavače, kako našeg tako i drugih farmaceutskih faulteta iz inostranstva, Slovenije, Turske, Velike Brita­nije.

Važno je reći da smo bili u prilici da čujemo veliki broj plenarnih predavanja, naučnih, komercijal­nih, sa zapaženim brojem slušalaca. Pored toga, imali smo i poster prezentacije i studentske radove koje smo simbolično nagradili novčanim nagradama.

Razmjena stručnih iskustava i komunikacija sa kolegama iz drugih država, dobrodošla nam je za naš budući rad.

Koji su planovi Komore za naredni period?

Kad su planovi Komore za naredni period u pitanju i tu smo sebi postavili visoke ciljeve i standar­de.

Farmaceutska komora je u zadnjih godinu dana značajno intenzivirala svoje aktivnosti pa se uporedo sa tim javila i potreba za adekvatnim uslovima za rad, kako prostornim tako i kadrovskim. Posebno ističemo rad Komore u narednom periodu u cilju regulisanja statusa Komore u ukupnom zdravst­venom sistemu, posebno u dijelu normativnih akata (Zakon, podzakonski akti, opšti i pojedinačni akti Komore), intenziviranje saradnje sa farmaceutskim činiocima u Crnoj Gori, Farmaceutskim fakultetom, Agencijom za lijekove i medicinska sredstva i srodnim zdravstvenim institucijama.

Za vrijeme proteklog Kongresa aktivirali smo uspostavljanje saradnje sa farmaceutskim komorama drugih zemalja i što je posebno važno i interesantno za nas, inicirali smo i proces udruživanja u Evropsku asocijaciju komora.

Vjerujem da ćemo ostvariti naše planove, a rezultat ćemo između ostalog vidjeti i u odjeku ja­vnosti, baš kao što smo i za protekli događaj, Prvi kongres farmaceuta Crne Gore, dobili najveću ocjenu od nama najmjerodavnijih osoba, prisutnih koleginica i kolega.