Neinvazivni prenatalni test (NIPT) u ranoj trudnoći

0
1615

Brzo dobijanje rezultata

Jedini test u svijetu koji koristi mikroarej tehnologiju

Trudnicama i njihovoj porodici čekanje na rezultat prenatalnog testa često može biti veoma psihički opterećujuće.

Sa Harmony Testom vrijeme obrade uzorka krvi majke smanjeno je na samo tri radna dana – od prijema uzoraka do izdavanja rezultata. Ovo je omogućeno upotrebom jedinstvene mikroarej tehnologije, koja zamjenjuje sekvenciranje koje dugo traje. Mikroarej tehnologija je takođe naprednija od sekvenciranja i u pogledu tačnosti.

Negativan (normalan) rezultat testa

Harmony Test utvrđuje rizik od trizomija hromozoma 21, 18 i 13, i po zahtjevu, rizik od brojčanih promjena polnih hromozoma X i Y. U slučaju negativnog rezultata testa bez patoloških nalaza sa ultrazvuka, prisustvo ispitivanih poremećaja se kod Vaše bebe može isključiti sa visokim stepenom tačnosti.

Pozitivan (abnormalan) rezultat testa

Ukoliko Harmony Test pokaže pozitivan (abnormalan) rezultat, postoji velika vjerovatnoća da je kod ploda prisutan jedan od ispitivanih hromozomskih poremećaja. Pozitivan (abnormalan) nalaz uvijek mora biti potvrđen  dijagnostičkom (invazivnom)  metodom (biopsija horionskih čupica, amniocenteza ili kordocenteza).

Najveća prednost neinvazivnog prenatalnog ispitivanja je to što se sa njegovim korišćenjem u Evropi, a i svijetu, znatno smanjila upotreba invazivnih metoda u prenatalnoj dijagnostici, čime je u mnogim slučajevima izbjegnut rizik od pobačaja. Procjenjuje se da će u budućnosti ovaj test postati sastavni dio prenatalnog skriniga u ranim fazama trudnoće.

Ovlašćeni zastupnik Harmony Testa za Crnu Goru je Bio Save d.o.o. u saradnji sa predstavničkom laboratorijom u Nemačkoj – Cenata GmbH, Tibingen.

 

Dr Aleksandar Antović
Regionalni medicinski direktor Bio Save Group-a