NVO ASOCIJACIJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA CRNE GORE

0
700

Začeci organizovanog stručnog okupljanja zdravstvenih radnika javili su se tokom 1950. Godine, da bi se „Društvo zdravstvenih radnika Crne Gore“ zvanično osnovalo 1954. godine. Ciljevi i zadaci društva su se tokom vremena mijenjali. Na prvim stručnim seminarima su se, tek sporadično, kao autori radova pojavljivali medicinski tehničari, dok danas se na susretima i kongresima izlaže preko 150 kvalitetnih stručnih radova.
Godine 1997. izabrano je novo rukovodstvo koje je dalo snažan doprinos organizaciji, u vidu postavljanja ciljeva koji su se ticali sticanja novih znanja, usavršavanja postojećih znanja i vještna, razmjene iskustava i stvaranja ambijenta u kome će znanje i širenje znanja predstavljati glavnu vrijednost. Težilo se stvaranju jednog novog imidža zdravstvenog radnika prepoznatljivog po svojim vrlinama i vrijednostima. Došlo je i do promjene naziva organizacije u „Savez zdravstvenih radnika Crne Gore“. Sa promjenom imena, došlo je i do promjene organizacione strukture, pa stoga dolazi do formiranja društava: medicinskih sestara i tehničara, laboratorijskih tehničara, sanitarnih tehničara, fizioterapeuta, zubnih tehničara i farmaceutskih tehničara. Društvo dijatetičara počinje sa radom 1998. godine.
Srebrna povelja zdravstvenih radnika Crne Gore je tradicionalna nagrada koju udruženje dodjeljuje pojedincima i ustanovama za cjelokupne zasluge i dporinos u razvoju organizacije, kao i za doprinos u razvoju struke i cjelokupnog zdrastvenog sistema.
Izborom novog rukovodstva 2004. godine, mijenja se naziv organizacije u NVO ,,Udruženje zdravstvenih radnika Crne Gore“.
Godine 2013. dolazi do promjene naziva organizacije u NVO ,,Asocijacija zdravstvenih radnika Crne Gore“, koja je danas moderna organizacija koja sarađuje sa istim i sličnim organizacijama na prostorima Balkana i šire. Osnovi ciljevi kojima asocijacija teži su: formiranje komore svih zdravstvenih radnika Crne Gore, povezivanje sa evropskim i svjetskim asocijacijama, edukacija zdravstvenih radnika i poboljšanje položaja zdravstvenih radnika u društvu, tj. dovođenja zdravstvenih radnika do mjesta koje im pripada zahvaljujući humanoj i odgovornoj dužnosti koju obavljaju.
Zbornici radova se redovno štampaju, a dodjeljuju se i međunarodno priznati sertifikati koje potpisuju predsjednik Asocijacije zdravstvenih radnika Vesna Raosavljević i ministar zdravlja prof. dr Miodrag Radunović. Na taj način se edukuje kadar koji nije u mogućnosti da prisustvuje stručnim skupovima.
Dosadašnji predsjednici organizacije su: Mirko Puletić, Vojo Pavić, Slobo Martinović, Nikola Bijelić, Lazar Vukčević, Milka Drašković, Zoran Popović, Miroslav Knežević i Vesna Raosavljević.
Nevladina organizacija „Asocijacija zdravstvenih radnika Crne Gore“ u sklopu svojih aktivnosti, tradicionalno održava manifestaciju pod nazivom „Susreti zdravstvenih radnika.“ Ovogodišnji susreti održaće se u hotelu „Bellevue“ u Ulcinju u periodu od 5. do 8. juna. Glavni pokrovitelj ove manifestacije je Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore.
Susreti zdravstvenih radnika za cilj imaju podizanje znanja na viši nivo, razmjenu iskustava, usvajanje novih saznanja i vještina koji se tokom skusreta prezentuju.
Svečano otvaranje održaće se na terasi hotela „Bellevue“ sa početkom u 18:00 časova. Uvodnu riječ imaće predsjednica Asocijacije zdravstvenih radnika Vesna Raosavljević.
Na ovogodišnjem susretu ljekara učešće će uzeti: medicinske sestre, tehničari i ljekari sa temama: „Multidisciplinarni pristup u radu medicinskih sestara,“ „Zdravstvena njega u svijetu etike,“ „Uloga i značaj medicinske sestre kao edukatora“ i slobodne teme; laboratorijski tehničari, biohemičari, sanitarni tehničari i ljekari sa temama: „Masti tihe ubice,“ „Savremena laboratorijska dijagnostiika, novi aspekti,“ „Informacioni sistemi u službi laboratorije“ i slobodne teme; fizio i radni terapeuti i ljekari sa temama: „Kinezioterapijski značaj i uloga fizioterapeuta u rehabilitaciji,“ „Uloga i mjesto diplomiranog fizioterapeuta u očuvanju i povećanju koštane gustine“ i slobodne teme; farmaceutski tehničari i ljekari sa temom „Novi pristupi u liječenju“ i slobodnim temama; dijatetičari, nutricionisti i ljekari sa temama: „Principi pravilne ishrane,“ „Preporuke za ishranu sportiste prije,tokom i posle takmičenja,“ „Ishrana i turizam“ i slobodne teme; zubni tehničari i stomatolozi sa temom „ISO izrada materijala u zubnoj tehnici“ i slobodnim temama i ro tehničari i tehničari nuklearne medicine sa temama: „Nove generacije multidetektorskih CT uređaja,“ „Savremene dijagnostičke procedure“ i slobodne teme.
Zdravstveni radnici iz cijele Crne Gore imaće priliku da pored druženja sa svojim kolegama razmjene iskustva i steknu nova znanja koja će im biti od velike koristi u daljem radu.