Opšta bolnica Pljevlja

0
1222

Prvi pisani podatak o postojanju bolnice u Pljevljima nalazi se u zapisima iz 1664. godine. Poslije toga pominjanje zdravstvenih ustanova bilo je povezano sa okupatorskim vojskama koje su se nalazile na teritoriji Pljevalja.

Za razvoj zdravstvene službe u Pljevljima, pa i na širem području, prelomni trenutak predstavlja otvaranje Doma narod­nog zdravlja. Dom je podiglo Ministarstvo narodnog zdravlja, a njegova izgradnja najvećim dijelom finansirana je iz sredstava Rokfelerove fondacije. Svečano je otvoren 5. oktobra 1928. godine, a otvorio ga je načelnik Ministarstva zdravlja, najpoznatiji ljekar preventivne medicine u Jugoslaviji, jedan od osnivača našeg predstavništva Svjetske zdravstvene organizacije i njen predsjed­nik, dr Andrija Štampar. Otvaranjem Doma zdravstvena služba podignuta je na znatno viši nivo, tj. prvi put je dobila nivo savremene i organizovane zdravstvene službe.

Poslije Drugog svjetskog rata, 50-ih godina u Pljevlja počinje pristizati medicinski kadar sa pljevaljskog područja i kreće se sa izgradnjom zdravstvenih objekata. Radilo se etapno, paviljonski sistem. 1960. godine useljena su tri odjeljenja (Hiruško, Dječije i Ginekologija). Taj sistem gradnje nastavlja se i za nekoliko godina kompletira se bolnička služba, a 1963. godine konstituiše se jedinstvena organizacija Medicinski centar – Pljevlja. Medicinski centar – Pljevlja, bio je jedinstvena organizacija za područje opština Pljevlja i Žabljak koja je funkcionisala sve do 1991. godine. Tada je, na osnovu novog zakona o zdravstvu, došlo do reorganizacije zdravstvene službe.

J Z U Opšta bolnica – Pljevlja postoji od 1991. godine. Pokriva teritoriju od preko 1.800 kvadratnih kilometara, na kojoj živi 35.000 stanovnika. Svojom organizacijom Opšta bolnica u Pljevljima omogućava korisnicima zdravstvene zaštite da svoje zdravstvene potrebe ostvaruju u Pljevljima. Od osnivanja pa do danas, ova ustanova se trudi da svojim radom i kvalitetom pruža kvalitetnu zdravstvenu zaštitu stanovništva, u skladu sa svojim mogućnostima i prilagođavajući je potrebama stanovništva. Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica – Pljevlja nosilac je planskih i programskih zadataka bolničke zdravstvene zaštite stanovništva na području opština Pljevlja i Žabljak.

Specijalistička i bolnička zdravstvena zaštita stanovništva pruža se iz oblasti:

– Interne medicine sa zaraznim bolestima

– Dječijih bolesti

– Opšte hirurgije sa ortopedijom i urologijom

– Akušerstva i ginekologije.

U sastavu Opšte bolnice organizovano rade i specijalističke ambulante:

– Internistička

– Hirurška

– Ortopedska

– Dermatološka

– Urološka

– Oftalmološka

– Neurološka

– Infektološka

– Otorinolaringološka

– Biohemijsko-hematološka laboratorija

– Služba za hemodijalizu

– Ultrazvučna dijagnostika

– Fizikalna terapija

– CT dijagnostika.

PLAN ZA PROMJENE

Direktor Opšte bolnice u Pljevljima od juna ove godine je dr Zoran Tabaš, specijalista urolog. Rođeni Pljevljak, dugo­godišnji je radnik Opšte bolnice. Iz razgovora sa njim saznajemo da smatra da se mnoge stvari u funkcionisanju te ustanove moraju promijeniti.

Dr Zoran Tabaš rođen je u Pljevljima 16.oktobra 1951.godine. Poslije završene Gimnazije 1969. godine, u Sarajevu, upisuje studije medicine. Radio je kao ljekar opšte prakse u Domu zdravlja, a 1987. godine završava specijali­zaciju na Urološkoj klinici u Beogradu.

Izvjesno vrijeme radio je kao šef Doma zdravlja, a osnovao je i Urološku službu u kojoj je samostalno radio kao urolog, do aktuelnog imenovanja.

Prioriteti koji, po njegovim riječima, u najkraćem roku moraju biti defmisani nakon razmatranja menadžmenta, Ljekar-skog kolegijuma, uz saglasnost resornog Ministarstva, Ministar­stva fnansija i Zdravstvenog fonda, baziraće se na potrebama rješavanja prostornog kapaciteta, kadrovskog, objekata infrastru­kture i sekundarne infrastrukturne mreže, aparature i sredstava za dijagnostiku i terapiju.

Pored kadrovskih pitanja, jedan od gorućih problema, po mišljenju Tabaša, jeste i dotrajalost infrastrukturnih objekata, naročito kotlarnice koja ne ispunjava aktuelne evropske standarde kvaliteta.

Plan reforme i poboljšanja rada Opšte bolnice – Pljevlja zasniva se na projektu unapređenja, upravljanja u sistemu zdrav­stva u Crnoj Gori, koji je donijet u junu 2011. godine.

Opšti ciljevi biće unapređenje kvaliteta i bezbjednosti zdravstvene zaštite, optimizacija bolničkog sektora, kako bi se racionalizovalo korišćenje raspoloživih resursa i ostvarile uštede koje će biti reinventirane u sistem bolnice. – Pod ovim podrazumi­jevamo ograničavanje rasta troškova, promovisanje kvaliteta i ef kasnosti pružanja usluga i racionalnog korišćenja resursa -rekao je Tabaš i dodao da je – radi obezbjeđenja fnansijske održi-vosti zdravstvenog sistema neophodno uvođenje ugovaranja i novog modela plaćanja zasnovanog na DRG modelu, koji podra­zumijeva sistem dijagnostikovanja sličnih grupa bolesti u smislu optimizacije u zdravstvu.

Za fnansijsku održivost zdravstvenog sistema Opšte bolnice Pljevlja neophodno je i poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga, revizija i racionalizacija medicinskih i nemedicinskih troškova.

U Opštoj bolnici evidentan je kadrovski višak, naročito nemedicinskog osoblja. U skladu sa mogućnostima i potrebama, aktuelni broj radnika od 65 do 70 potrebno je optimizovati prema stvarnim potrebama i stvoriti uslove za adekvatan socijalni program.

Direktor Opšte bolnice u Pljevljima na kraju očekuje od sredstava javnog informisanja realno izvještavanje i provjerene informacije o potrebama i problemima ove zdravstvene ustanove u cilju upoznavanja javnosti, animiranja lokalne vlasti, privrednih subjekata kao i srednjih i malih preduzetnika da sponzorstvima i donacijama pomognu rješavanje problema ove ustanove.