Patogeneza, dijagnoza i terapijska strategija kod oštećenja bubrega izazvanih hipertenzijom (II)

0
724

Jednom kada se otkrije, hronična bubrežna slabost se klasifikuje prema procjenjenoj stopi glomerularne filtracije (GFR), izračunate pomoću skraćene „modifikacija dijete u bubrežnoj bolesti“ (MDRD) formule, Cockcroft-Gault formule ili, nedavnoj datoj,  Hronične bubrežne bolesti epidemiološka kolaboracija (CKD-EPI) formule, koja zahtjeva godine, pol, rasu i serumski kreatinin. Kada je GFR ispod 60ml/min/ 1.73m2, prepoznaju se tri različita stadijuma CKD: stadijum 3 sa vrijednostima između 30-60ml/min/ 1.73m2; i stadijum 4 i 5 sa vrijednostima ispod 30 i 15ml/min/ 1.73m2, respektivno.210 Ove formule pomažu da se otkrije umjereno oštećenje bubrežne funkcije kada su vrijednosti serumskog kreatinina još uvijek unutar normalnog opsega.211 Redukcija bubrežne funkcije i povećanje u CV riziku može biti izvedeno iz nalaza povišenog serumskog nivoa cistatina C.212 Blago povišenje (do 20%) u serumskom kreatininu može se ponekad pojaviti kada je antihipertenzivna terapija-posebno u vidu blokera renin angiotenzin sistema RAS- uvedena ili pojačana ali ovo ne treba da bude uzeto kao znak progresivnog bubrežnog oštećenja. Hiperurikemija se često viđa u neutretiranih hipertenzivnih pacijenata (posebno u preeklampsiji) i pokazano je da korelira sa redukovanim bubrežnim protokom i nefrosklerozom.

 

Sumacija preporuka o terapijskoj strategiji kod hipertenzivnih pacijenata sa nefropatijom.

Strategija liječenja kod hipertoničara sa nefropatijom
Preporuke

Klasaa

Nivob

Ref.c

Trebalo bi razmotriti spuštanje SBP na <140 mmHg.

IIa

B

303, 313

Kada je prisutna očigledna proteinurija, trebale bi se razmotriti vrijednosti SBP <130 mmHg, pod uslovom da se prate promjene GFR.

Iib

B

307, 308, 313

Blokatori RAS su više efikasni u smanjivanju albuminurije nego drugi antihipertenzivi, i indikovani su kod hipertoničara kod prisustva mikroalbuminurije i očigledne proteinurije.

I

A

513, 537

Postizanje ciljanog KP obično zahtjeva kombinovanu terapiju i preporučeno je kombinovati RAS blokatore sa drugim antihipertenzivnim lijekovima.

I

A

446

Kombinacija dva blokatora RAS, iako je potencijalno efikasnija u smanjivanju proteinurije, nije preporučena.

III

A

331, 433, 463

Aldosteronski antagonisti se ne mogu preporučiti kod CKD, posebno u kombinaciji sa blokatorima RAS, zbog rizika od ekstenzivnog smanjenja bubrežne funkcije i hiperkalemije.

III

C

KP = krvni pritisak; CKD = hronična bolest bubrega; GFR = procjenjena stopa glomerularne filtracije; RAS = renin angiotenzin sistem; SBP = sistolni krvni pritisak;aKlasa preporuka;

bNivo dokaza;

cReference koje podržavaju dokaze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension

Dr Erol Muratovic, internista kardiolog
Opšta bolnica, Bijelo Polje