Predijabetes – stanje ili nešto ozbiljnije

Dr sci med. Sreten Kavarić

Klinički centar Crne Gore

 

Šta je predijabetes?

Predijabetes je prelazno-intermedijarno stanje hiperglikemije sa glikemijskim parametrima iznad normalnog, ali ispod praga dijabetesa, najčešće asimptomatsko.

Dijagnostički kriterijumi predijabetesa nisu jednako definisani u međunarodnim profesionalnim organizacijama, ali se u svim definicijama smatra stanjem visokog rizika za razvoj dijabetesa sa godišnjom stopom konverzije (prelaska) u T2DM od 5% -10%.

Važno je obratiti pažnju na suptilne simptome koji mogu da ukažu na postojanje ovog stanja.

Gojaznost

Povezanost gojaznosti i predijabetesa je poznata. Visoka je udruženost ova dva oboljenja, od preko 80%, obavezuje izabrane ljekare da na vrijeme obrate pažnju na visoku mogućnost predijabetesa kod gojaznih. Takođe, visok procenat gojaznih ima i hipertenziju.

Udruženost gojaznosti, hipertenzije, predijabetesa i poremećaja masnoća u krvi (dislipidemija) se označava kao metabolički sindrom.

Visok krvni pritisak

Osobe sa povišenim krvnim pritiskom izložene su povećanom riziku od predijabetesa jer hipertenzija uzrokuje srce na jači rad i ubrzanu cirkulaciju krvi kroz tijelo, što otežava eliminaciju viška šećera iz krvotoka. Hipertenzija i predijabetes su stanja koja se međusobno pogoršavaju, a studije su pokazale da u velikoj mjeri povećavaju rizik od srčanog zastoja. Nažalost, i predijabetes i visok krvni pritisak u početku su uglavnom asimptomatski. Pacijenti koji imaju hipertenziju trebali bi ozbiljno da se posvete prevenciji predijabetesa.

Problemi s kožom

Ponekad se zdravstveni problemi mogu manifestovati i spolja. Predijabetes može da prouzrokuje različite probleme na  koži zbog povećanog nivoa insulina u krvi. Predijabetes takođe utiče na cirkulaciju krvi, što može da prouzrokuje svrab u  ekstremitetima.

Zamagljen vid

Predijabetes i dijabetes mogu negativno da utiču na vid. Kada nivo šećera u krvi prelazi sa visokog na niski, to može dovesti do curenja tečnosti u očno sočivo zbog čega dolazi do zamagljenja vida.

Konstantan osjećaj gladi

Česta glad može da ukaže na postojanje predijabetesa.

Ekstremni umor

Na isti način na koji povišen nivo glukoze u krvi može da dovede do osjećaja gladi, isto tako može da dovede i do iscrpljenosti.

Povećana žeđ

Povećana žeđ, posebno nakon obroka, može da ukaže na predijabetes. Organizam se trudi eliminisati  višak  glukoze iz krvotoka, a jedan od načina za to je razređivanjem krvi i izbacivanjem šećera putem urina. To će dovesti do dehidriranosti organizma i osjećaja hronične žeđi.

Epidemiološki podaci

Centar za kontrolu i prevenciju bolest USA posjeduje podatke da 37% odraslih starijih od 20 godina  i 51% starijih od 65 godina imaju predijabetes (definisani nivoom glukoze ili HbA1c- glikozilirani hemoglobin).

Međunarodna federacija za dijabetes procjenjuje prevalenciju predijabetesa na 471 miliona na globalnom nivou do 2035.

Stopa konverzije pojedinaca od predijabetesa do dijabetesa se mijenja sa karakteristikama populacije: godišnja stopa incidence dijabetesa je 4-6% za izolovani IGT (poremećena tolerancija na glukozu), za izolovani IFG (poremaćaj glukoze našte) 6-9%, a za oba (IGT + IFG) 15-19%.

Prosječni godišnji rizik od razvoja dijabetesa za nekoga sa normoglikemijom je približno  0,7% godišnje, a oko 5-10% godišnje kod osoba sa IFG ili IGT.

IDF (International Diabetes Federation) podaci za prevalenciju predijabetesa u Evropi su sljedeći:

52% pacijenta u starosnoj dobi  60-79 godina ima predijabetes, 31% pacijenata od 40-59 godina, a čak 15,7% pacijenata starosne dobi izmedju 20-39 godina.

Nije vrijeme za čekanje

Pacijenti sa predijabetesom pripadaju populaciji sa visokim rizikom za pojavu dijabetesa i makrovaskularnih komplikacija:

– Pacijenti sa koronarnom arterijskom bolesti – 24% ima predijabetes;

– Pacijenti sa preležanim moždanim udarom – 32-34% ima predijabetes;

– Pacijenti sa perifernom arterijskom bolesti – 26-28% ima predijabetes;

– Pacijenti sa hroničnom insuficijencijom srca – 40% ima predijabetes;

Kada posumnjati na predijabetes?

Predijabetes je međustanje između normalnih kontrolnih vrijednosti glukoze i dijabetesa tipa 2.

Predijabetes je uzrokovan oštećenjem glikemije našte (Impaired Fasting Glucose-IFG) i/ili intolerancijom na glukozu (Impaired Glucose Tolerance-IGT).

Osoba sa predijabetesom ima povećan rizik za pojavu dijabetesa tipa 2 u budućnosti.

Test krviNormalne vrijednostiPredijabetesDijabetes
Glikemija našte

(IFG)

<5,6 mmol/l5,6-6,9 mmol/l≥ 7,0 mmol/l
Glikemija u toku OGTT

(IGT)

<7,8 mmol/l7,8-11,0 mmol/l≥ 11,0 mmol/l
HbA1c *<5,7%5,7–6,4%≥ 6,5 %

 

Koga i kada treba provjeriti za predijabetes?

Svake 3 godine sve osobe starije od 45 godina treba provjeriti za predijabetes.

Jednom godišnje treba provjeriti sve pacijente koji imaju:

  • pozitivnu porodičnu anamneza za dijabetes;
  • prekomjernu tjelesnu težinu (ITM ≥ 30kg/m2), posebno  abdominalni  tip gojaznosti;
  • smanjenu fizičku aktivnost;
  • gestacijski dijabetes;
  • žene koje su rodile đecu težu od 4 kg;
  • arterijska hipertenzija, ishemijska bolest srca, ishemijska bolest mozga;
  • dislipidemija: HDL ≤ 0,9 mmol/l i/ili trigliceridi ≥ 2,8  mmol/l;
  • sindrom policističnih ovarijuma (PCO sindrom) i druga endokrinološka  oboljenja koja kompromituju  glikoregulaciju.

FINRISK SKOR za procjenu rizika za Dijabetes tip 2

Značajno je da se svakom pacijentu koji ima preko 45 godina ili se nalazi u grupi pacijenata sa posebnim rizikom od pojave predijabetesa uradi upitnik u nastavku kako bi na osnovu dobijenih rezultata mogli vidjeti da li je pacijent kome je potrebno uraditi i dvije uzastopne glikemije našte kako bi se utvrdilo postojanje predijabetesa.

Postoji i mogućnost instaliranja FINRISK skor upitnika u vidu Predijabetes testa kao aplikacije u telefonu, koja omogućava veoma brzo određivanje skora (PREDIJABETES test potraziti u Play Store-u kod Android telefona ili u App Store-u kod Iphone uređaja).

U slučaju potvrde postojanja predijabetesa pacijentu se prvo savjetuje pomjena životnog stila koja podrazumijeva primjenu adekvatnog načina ishrane u vidu individualno prilagođene dijete kao i individualno prilagođen program fizičke aktivnosti.

Ukoliko i poslije 3 do 6 mjeseci ne dobijemo ciljane  referentne vrijednosti, preporučuje se uključivanje metformina sa produženim djelovanjem, jedinog lijeka koji je registrovan kao medikamentozna terapija kod predijabetesa.

Predijabetes je stanje na koje treba misliti i liječiti!

Sponzorisano