Prevashodni cilj, optimalno liječenje a ne ušteda

0
368

[heading size=”7”]Prioritet – uspostavljanje potpune kontrole potrošnje lijekova u stacionarnim zdravstvenim ustanovama[/heading] Savremena medicina i farmakoterapija pružaju čovječanstvu šansu za zdraviji život i duži životni vijek, ali istovremeno zahtijevaju veći obim sredstava za područje zdravstvene zaštite. Zdravstvena potrošnja uopšte, i posebno potrošnja lijekova, pred­stavlja problem svih država. Sredstva za zdravstvenu zaštitu su ograničena, a sa druge strane, postoji stalan rast potreba za novim zdravstvenim uslugama i lijekovima.

Cilj svih segmenata javnog zdravst­venog sistema u Crnoj Gori i Fonda za zdravstveno osiguranje, kao njegovog finansijera, jeste sprovođenje temeljnih reformi koje imaju osnovni cilj – ograničavanje rasta troškova, ali uz istovremeno očuvanje i unapređenje zdravlja svakog pojedinca.

Racionalna potrošnja lijekova može se deinisati kao terapija kojom se uz optimalno doziranje lijeka, za deinisani vremenski period postiže maksimalan terapi­jski efekat i izlječenje. Ukoliko se lijek neadekvatno primjenjuje, neizostavna su i neželjena dejstva sa nerijetko trajnim poslje­dicama. Na primjer, česta neracionalna primjena antibiotika dovodi do stvaranja rezistentnih bakterijskih sojeva, ili, dugotra­jna primjena psiholeptika ima za posljedicu stvaranje zavisnosti na iste. Ne postoje neškodljivi lijekovi, postoje samo lijekovi koji su prihvatljivo štetni.

Problem samomedikacije veoma je prisutan na našem području. Činjenica je da pacijenti često vrše pritisak na ljekare u cilju propisivanja lijekova za koje su čuli da su djelotvorni. Takođe, naši pacijenti često propisanu terapiju nedisciplinovano primje­njuju, samoinicijativno je prekidaju poslije prvih terapijskih učinaka ili mijenjaju dozu po svom nahođenju.

Ukupna vrijednost lijekova izdatih na recept u apotekama „Montefarm” i ICN CG u 2009. godini iznosi 15.303.398,94 €. U 2008. godini ukupna vrijednost lijekova izdatih na recept, u apotekama „Montefarm” i ICN CG, iznosila je 13.558.665,00 €. Dakle, u 2009. godini evidentno je povećanje troškova za 1.744.743,94 € ili 12,87%.

Od ukupne vrijednosti sredstava 56,61% izdvojen je za tri grupe lijekova i to: za liječenje kardiovaskularnog sistema 4.135.410,96 €, za liječenje digestivnog trakta i metabolizma 2.476.199,50 € i za sistemske antiinfektivne lijekove 2.051.955,43 €.

Prema starosnoj strukturi, najviše sredstava izdvojeno je za osiguranike koji imaju više od 65 godina života i to 5.921.058,10 €.

Fond za zdravstveno osiguranje, kao institucija zadužena za obezbjeđivanje prava na zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja, za građane Crne Gore, kao jedan od prioritetnih zadataka ima i obezbjeđivanje pravovremenog i dobrog snabdijevanja osiguranika i javnih zdravst­venih ustanova svim neophodnim lijeko­vima, potrošnim medicinskim i sanitetskim materijalom.

Veliki dio troškova zdravstvene za­štite u svim zemljama, pa i u Crnoj Gori, odnosi se upravo na lijekove, medicinski potrošni i sanitetski materijal. Stoga su u raskoraku sve veće potrebe sredstva za zdravstvenu zaštitu u odnosu na sve veća ograničenja sredstava, kao i zahtjevi za najboljom raspodjelom za one koji planiraju i sprovode zdravstvenu politiku.

Istraživanja su pokazala da će cijene lijekova, potrošnog medicinskog i sani­tetskog materijala u budućnosti i dalje rasti. Štednja u području nabavke lijekova, medi­cinskog potrošnog i sanitetskog materijala jedna je od važnijih mjera prema kojoj se usmjerava zdravstvena politika regulisanjem potrošnje uz najviši stepen odgovornosti pri potrošnji, kako korisnika tako i pružalaca usluga. Fond se trudi da u prometu ima što kvalitetnije lijekove i da se u farmaceutskoj oblasti približi visokim standardima Evrop­ske unije.

Farmaceutski sektor je dio zdravst­venog sistema svake zemlje. Naime, svaki građanin očekuje da ima pristup ka bezbjednim, pristupačnim i efikasnim lijekovima. Neracionalna primjena lijekova predstavlja glavni razlog zašto tokom godine rastu troškovi za zdravstvo. Ovo nije samo zbog toga što je povećana ponuda novih i skupih lijekova, nego i stoga što populacija stari i njen je udio u demograiji značajan, a tu spadaju glavni „potrošači”, tj. korisnici lijekova. Danas se troškovi za lijekove nalaze na trećem mjestu prema izdvojenoj sumi u ukupnim izdvajanjima za zdravstvo, odmah poslije troškova za bolničko i ambulantno liječenje.

Crna Gora ne posjeduje značajniju farmaceutsku proizvodnju i Fond vrši na­bavku lijekova iz drugih država. Tenderska procedura nabavke lijekova je otpočela 2003.godine i već je u prvim godinama dala izuzetno pozitivne rezultate, koji su uočeni i od mnogih međunarodnih institucija. Oda­bir lijekova se vrši prema deinisanim kriterijumima, a to su cijena i kvalitet lijeka. Analize tenderskih cijena u Crnoj Gori su pokazale da je evidentno smanjenje cijena u odnosu na prethodne godine što je stvorilo ogromne uštede Fondu, a takođe su pokazale da su znatno niže od cijene istih lijekova u zemlj­ama u okruženju

U okviru Projekta „Kontrola distri­bucije i potrošnje lijekova” u Fondu zdravstva Crne Gore tokom 2004. godine izvršena je informatička pokrivenost apoteka AU „Montefarm” i „Galenike” Crna Gora. Implement­acija Projekta zasnovana je na primjeni ATC klasiikacije lijekova i omogućava veoma kvalitetno praćenje potrošnje lijekova koji se propisuju na recept na nivou Crne Gore. Primarni nivo zdravstvene zaštite takođe je informatički podržan – „elektronskim recep­tom”.

Ono što predstoji, a što je Fond deinisao kao svoje prioritete u procesu reforme zdravstvenog sistema, jeste usposta­vljanje potpune kontrole potrošnje lijekova u stacionarnim zdravstvenim ustanovama, što će se postići informatičkom pokrivenošću tih poslovnih procesa. Informatizacija je ura­đena za sedam opštih bolnica u Crnoj Gori, a predstoji i njena realizacija u specijalnim bolnicama i Kliničkom Centru Crne Gore.

Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore ušteda lijekova nije prevashodni cilj, već je to optimalno liječenje, koje će svakako dovesti do uštede.

 

 

Piše: dr Kenan Hrapović, Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore