Šest godina postojanja i rada Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore

0
550

transfuzija 1Realizovane i planirane aktivnosti  


Jedan je od prioritetnih ciljeva zdravstvenih sistema u razvijenim zemljama, predstavlja kontinuirano unaprijeđenje kvaliteta zdravstvene zaštite.  Važnu kariku u lancu uspješnog liječenja i zbrinjavanja patologije sa kojom se savremena medicina sreće u današnje vrijeme, predstavlja upravo pravovremena i adekvatna transfuziološka potpora. Mogućnost primjene savremenih principa transfuziloškog liječenja predstavlja jedan od preduslova za uvođenje i održanje procedura u  usko specijalizovanim granama medicine.

Prepoznata kao veoma važan segment u liječenju, a imajući na umu prirodu ljekova proizvedenih iz ljudske krvi, kao i način njihovog obezbjeđivanja, od čega zavisi sigurnost samog lijeka, EU je donijela preporuke, koje predstavljaju logičan zahtjev struke, moralni i etički imperativ.  

Dobra organizacija transfuziološke Službe, zasnovana na savremenim načelima, predstavlja preduslov uspješnog i sigurnog transfuziološkog liječenja, a samim tim i uspješne podrške u svim granama medicine.

2011 – Osnivanje  JZU Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore, organizovane na nacionalnom nivou

2012 – Početak samostalnog rada

2015 – Useljenje u novi prostor referentne ustanove Zavoda

2017 – 6 godina samostalnog rada

JZU Zavod za transfuziju krvi Crne Gore je svojim osnivanjem i početkom samostalnog rada, što je zbog svog značaja u ukupnom zdravstvenom sistemu postavljeno kao jedan od uslova zemljama kandidatima za pristupanje EU, zahvaljujući stručnosti i velikom entuzijazmu zaposlenih, krenuo u intenzivan razvoj svih segmenata transfuziološkog rada, koji čine cijelinu transfuziološke djelatnosti. 

DAVALAŠTVO KRVI

Stepen razvoja dobrovoljnog davalaštva krvi, koje na prvom mjestu predstavlja razvijenost svijesti društva jedne zemlje, predstavljenu stepenom razvijenosti svijesti pojedinca u tom sistemu, o značaju raspoloživosti adekvatnim količinama sigurne krvi za potrebe kvalitetnog i pravovremenog funkcionisanja ukupnog zdravstvenog sistema zemlje, predstavlja jedan od početnih i izuzetno važnih segmenata u radu transfuziološke službe.   

Iz tog razloga, a imajući u vidu činjenicu da je jedini izvor ovog lijeka zdrav čovjek, Zavod je svoje aktivnosti usmjerio u pravcu zdravstvenog prosvjećivanja stanovništva i redovnog i  kontinuiranog pružanja  informacija. U tom smislu preduzeto je:

Intenziviranje vaspitno-motivacionog rada

Saradnja sa državnim institucijama

Saradnja sa privatnim kompanijama

Realizacija media plana

Rad sa srednjoškolskom populacijom

Pokretanje kampanje sa Univerzitetom Crne Gore – “KRV NIJE VODA”

Rad sa djecom u vrtićima uz saglasnost Ministrarstva prosvjete

Učešće i podrška u realizaciji kampanje “PRUŽI RUKU ZA ŽIVOT” u saradnji sa javnim servisom Crne Gore, a na inicijativu Crvenog krsta Crne Gore

Izvođenje akcija DDK u Zavodu i na terenu

Preduzete aktivnosti dovele su i do evidentnih rezultata.  To možemo vidjeti kroz porast ukupnog davalaštva krvi sa 2,2% u 2011. godini na 2,9% u 2017. godini.

Pored toga, izuzetno važna činjenica su pokazatelji značajne izmjene strukture davaoca krvi u korist dobrovoljnog, nenamjenskog davalaštva u odnosu na porodične davaoce krvi sa svega 25% u 2011. na 48% u 2017. godini.

EDUKACIJA KADRA

Shvatajući važnost kontinuirane medicinske edukacije zaposlenih Zavoda, preduzete su  aktivnosti i realizovane obuke u svrhu daljeg unaprijeđenja rada i sinhronizacije usluga svih grana medicine a u cilju unaprijeđenja konačne zdravstvene usluge. Aktivnosti su bile usmjerene na izradu dokumenata kao i praćenje noviteta u svim segmentima rada. 

Implementaciju i unaprijeđenje Sistema kvaliteta

Haemovigilancu – sistem prijavljivanja i izvještavanja SAE/SAR

Sertifikaciju Ustanove za standarde ISO 9001:2015 i 27001

Obuku trenera u sistemu kontrole kvaliteta- EDQM CoE

Učešće na eropskom  kongresu ISBT  sa najnovijim informacijama iz struke

Izradu i sprovođenje planova integriteta u institucijama Crne Gore

Učešće na skupu “Sharing Best Practices:Quality Risk Management, Change Control, Validation and Qualification in Blood Establishment” – EDQM CoE

Učešće na Kongresu Transfuzijske medicine BiH

Učešće na VI Sajmu medicine CG

 Osim toga, preduzete su obuke zaposlenih u Ustanovi:

Obuka osoblja Zavoda za rad na novom aparatu HemoQHb201+ za određivanje prijedonacijskog hemoglobin davaoca krvi

Obuka osoblja  za rad na aparatu IHA 500