U korak sa savremenim trendovima zdravstvene zaštite

0
446

[heading]Predstavljamo: DOM ZDRAVLJA – KOLAŠIN[/heading] Dom zdravlja Kolašin jedina je ustanova primarne zdravstvene zaštite na području opštine Kolašin, pa je u njenoj obavezi da stanovništvu ovog područja obezbijedi sve potrebne usluge tog nivoa. Pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga na prostoru od oko 900 km2, podijeljenom na 19 mjesnih zajednica, predstavlja kompleksan i zahtjevan posao. Ulažući velike napore, ovaj dom zdravlja na zadovoljavajući način pruža zdravstvenu zaštitu kako stanovništvu gradskog područja, tako i onom u mjesnim centrima.

Pružanje zdravstvenih usluga stanovništvu udaljenih seoskih područja organizovano je kroz punktove u Barama Kraljskim, Dragovića Polju i Manastiru Morači. Zaposleni u Domu zdravlja – Kolašin veoma su posvećeni seoskom stanovništvu, jer gro tog stanovništva čine osobe starije dobi. Tako naš ljekar dva do tri puta sedmično ordinara u seoskim ambulantama, te na taj način obezbjeđujemo osnovnu zdravstvenu zaštitu. Loše zdravstveno stanje i težak seoski život, nadasve opravdavaju takva naša zalaganja, pa je zato pred nama zadatak da sačuvamo nadu i vjeru ovih ljudi.

Velikim zalaganjem i željom za stvaranjem što boljih uslova rada krenuli smo u izradu projekta izgradnje objekta Hitne medicinske pomoći. Shvatajući standarde savremenog svijeta kao potrebu našeg kraja, duboko smo se posvetili ovom poslu. Dugotrajan i težak posao sa kojim se naša ustanova nosila duže od dvije godine, naišao je na razumijevanje Ambasade SAD-a u Crnoj Gori. Njihova donacija, pomoć lokalne samou­prave i požrtvovan rad marinaca vojske Amerike obezbijedili su našem gradu savremen objekat u kojem se pacijentima pruža kvalitetna hitna medicinska pomoć. Po završetku svih radova objekat je predat JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć. U okviru pomenutog projekta izvršena je i sanacija centralnog objekta Doma zdravlja – Kolašin. Obavljeni su radovi na rekonstrukciji kompletne fasade sa postavljanjem novih oluka, te izgradnji predu-laza i rampi koje su prilagođene potrebama invalidnih lica i prate sve evropske standarde. Ovom prilikom rekonstruisan je krov sa dimnjačko-ventilacionim sistemom, čime su otklonjeni du­gogodišnji problemi koji su se javljali u zimskom periodu, a naša ustanova je dobila veliku sigurnost za kvalitetno funkcionisanje u dužem periodu.

Zajedničkim naporom Fonda za zdravstveno osiguranje, Ministarstva zdravlja, Direkcije za javne radove, Opštine Kolašin i naše ustanove izgrađen je stambeni objekat za potrebe ljekarskog kadra. Ovim su obezbijeđeni uslovi da svaki ljekar koji je zaposlen u ovoj ustanovi ima riješeno stambeno pitanje. To predstavlja izuzetan učinak, jer su stambeni problemi našeg ljekarskog kadra riješeni na duži vremenski period. Donacijama humanih ljudi ovaj dom zdravlja je u minulom periodu dobio moderno sanitetsko vozilo, pa je vozni park dodatno osavremenjen i učinjen je još jedan korak ka poboljšanju kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga.

Izazovi savremenog načina pružanja zdravstvenih usluga, koji je organizovan kroz model izabranog ljekara, tj. reforme koje su prethodile uspostavljanju ovog načina rada, sprovedene su na izuzetno kvalitetan način. Kroz edukaciju kadra, implement­aciju informacionih tehnologija i odličnu komunikaciju sa pacijen­tima, program izabranog ljekara u potpunosti je sproveden. U ovom domu zdravlja radi pet timova izabranih ljekara za odrasle, dva tima izabranih ljekara za djecu i jedan tim izabranog ljekara za žene. Njihov rad na kvalitetan i stručan način podržan je ce­ntrima za rendgenologiju i ultrazvučnu, laboratorijsku i mikrobiološku dijagnostiku, te jedinicama za patronažu i sanitetski prevoz.

Kada govorimo o organizacionim cjelinama i njhovim aktivnostima važno je istaći funkcionisanje tri savjetovališta: Savjetovalište za reproduktivno zdravlje, Populaciono savjet­ovalište i Savjetovalište za mlade. Ta aktivnost je zahtijevala adapt­aciju prostora, edukaciju kadra i usvajanje novih vidova rada. U ovom dijelu možemo se pohvaliti i organizacijom rada jedinice za fizikalnu terapiju, koja posjeduje sve savremene aparate i uređaje kakve zahtijevaju standardi fizikalne terapije primarnog nivoa. Ovakav vid usluga po prvi put se organizuje u ovom gradu, čime su upotpunjeni broj i vrsta usluga koji se pružaju pacijentima. Značaj sprovođenja ove aktivnosti dodatno je uvećan činjenicom da je Kolašin zimski turistički centar, centar sa sportskom perspek­tivom. Tako smo mišljenja da u skorijoj budućnosti treba proširiti sadržaj usluga jedinice za fizikalnu terapiju, kako bi sportisti koji borave u našem gradu mogli dobiti adekvatan tretman. Podrška ovakvim idejama otvara nove mogućnosti redovima zdravstvenih ustanova i podstiče na koračanje po ugledu na savremene svjetske centre.

Pored primarne zdravstvene zaštite menadžment ove ustanove organizuje i specijalističku zdravstvenu zaštitu iz sledećih specijalističkih oblasti: kardiologija, urologija, neuropsihijatrija, pneumoftiziologija, ortopedija, oftalmologija, otorinolarin­gologija, radiologija i fizijatrija. Kako Zakonom o zdravstvu primarna zdravstvena zaštita ne predviđa pružanje specijalističkih usluga, to uz velike napore i stalnu borbu neprekidno obezbje-đujemo i ovaj vid zdravstvene zaštite. Angažman specijalista iz drugih zdravstvenih ustanova u potpunosti je finansiran iz sopstvenih sredstava – sredstava koje ovaj Dom zdravlja obezbijedi kroz svoje poslovanje.

Kao potvrda naše afirmacije demokratskih tokova savremenog sistema zdravstva važi i činjenica da svaki pacijent sva svoja zakonska prava može da obezbijedi kroz instituciju zaštitnika prava pacijenata. Ovdje je važno naglasiti da do sada nije uložen nijedan prigovor na rad osoblja naše ustanove.

Naši planovi su da u narednom periodu obavimo rekon­strukcije objekata u seoskim područjima. To je nužnost koju zahti­jeva nesmetano pružanje zdravstvene zaštite seoskom stanov­ništvu, a i dobar pokazatelj posvećenosti ove ustanove pacijentima ruralnih područja. Rekonstrukcija sistema za grijanje, koji se nalazi u dosta lošem stanju, zahtijeva stavljanje tog plana u red urgentnih. Time bi se smanjio veliki obim troškova koji nastaje čestim opravkama, a prije svega, osavremenjivanjem sistema došlo bi i do smanjenja potrošnje lož ulja. Trenutno se obavlja­ju radovi na uređenju dvorišnog prostora Doma zdravlja, gdje bi uz određene opravke i korekcije na ogradi u potpunosti bila završena rekonstrukcija spoljašnjeg dijela objekta zajedno sa dvorištem.

Na kraju, Dom zdravlja – Kolašin je stručno i organiza­ciono osposobljen da pruži kvalitetnu zdravstvenu zaštitu zasno­vanu na dobroj praksi, odgovornosti i humanosti našeg osoblja. Kroz instituciju izabranog ljekara i optimalnu tehničku oprem­ljenost, ova ustanova ide u korak sa savremenim trendovima zdravstvene zaštite.

 

Direktor, Dragica Popović, dipl. pravnik