Uskoro početak rada komore sestara

0
789

[heading size=”7”]Nada Rondović, predsjednica Nacionalnog udruženja medicinskih sestara/tehničara Crne Gore[/heading]

        Ovogodišnja  tema Međunarodnog vijeća sestara (ICN) Medicinske sestre – snaga za promjene, čime se naglašava da su medicinske sestre snaga za promjene i ključne u prevenciji, očuvanju i poboljšanju kvalitete zdravlja.  Ove godine, sestre Crne Gore su praznik obilježile radno, pored svojih pacijenata,  a sve ostale aktivnosti su usmjerene na pripremama  za početak rada Komore. Smatramo  da će to biti najbolji način da sestre Crne Gore obilježe svoj praznik. Ministarstvo zdravlja je u julu 2013 godine dalo saglasnost na Statut Komore za medicinske sestre, babice, zdravstvene i akušerske tehničare. Održana je osnivačka i prva radna sjednica Komore, a uskoro nas očekuje registracija Komore kod nadležnih državnih organa. Registracijom Komore, sestrinstvo  i babinjstvo Crne Gore će napokon dobiti svoj legitimni status.

Biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji traži ono najlepše u ljudskom biću, humanost i predanost pozivu. Njena  uloga je da pruži pomoć pojedincu, bolesnom ili zdravom, u obavljanju onih aktivnosti koje pridonose zdravlju ili oporavku ili mirnoj smrti. Medicinska sestra mora biti emocionalno zrela i stabilna osoba, kako bi mogla razumjeti i nositi se sa ljudskim patnjama, hitnim stanjima, zdravstvenim problemima i etičkim nedoumicama. Zato njen položaj u društvu i zajednici mora biti na mnogo većem nivou nego što je to sada. Za poboljšanje statusa medicinskih sestara nužne su promjene  (standardizacija školovanja, standardizacija  sestrinske prakse, evidentiranje sestrinskog rada, kontinuirana edukacija ) a samim tim i poboljšanje kvaliteta zdravstvene njege, zadovoljstvo pacijenata i medicinskih sestara. Dobra  organizacija sprovođenja zdravstvene njege se temelji na dobro obrazovanoj i kompetentnoj   medicinskoj sestri,  koja može  bitno uticati na uspješnost cjelokupnog  liječenja  kao i na stručne i financijske rezultate.

Nacionalno udruženje sestra i babica Crne Gore proteklih  godina intenzivno radi na pripremama za usklađivanje obrazovanja sestara i babica Crne Gore  sa preporukama Direktive EU.  U tom cilju organizovalo je niz radionica koje su su bile posvećene  osnivanju regulatornog tijela i usklađivanju obrazovanaja sa smjernicama EU. Na radionicama  su, osim medicinskih sestara  i babica, predstavnika svih zdravstvenih ustanova iz Crne Gore, učestvovali i predstavnici ministarstva zdravlja, ministarstva prosvjete i obrazovanja, Savjeta za visoko obrazovanje, kancelarije za evropske integracije, univerziteta i visoke škole za medicinske sestre.

U toku 2013. godine imali smo dvije radionice posvećene Profesionalnom razvoj i cjeloživotnom učenju sestara  i babica , kao i TAIEX misiju. NUMSBCG ima podršku Norveške organizacije sestara (NNO) koja je imenovala Tom Keighley-a, EU eksperta za oblast sestrinstva, koji je istovremeno i NNO konsultant, kao i Amandu Keighley, višeg predavača sestrinstva na Univerzitetu u Hertfordshire-u, koja je ujedno ekspert za CPD (kontinuirani profesionalni razvoj)  za nastavu pedagogije za odrasle, da pomognu u radu na ovu temu.

Planirana je i TAIEX studijska posjeta Univerzitetu Hertfordshire

Na zahtjev Ministarstva zdravlja napravljena je  i Komparativna analiza postojećeg nastavnog programa i EU zahtjeva, sa posebnim osvrtom na upoređivanje  postojećeg programa, koji se primjenjuje u Visokoj školi za sestre u Beranama, i zahtjeva Direktive 2005/36 EU. U tome nam je pomogao konsultant NUMSBCG gospodin  Tom Keighley.

Radi se i na Izradi plana za obrazovanje sestara u Crnoj Gori i  „Bridging” programu  za sestre koje su  već kvalifikovane u Crnoj Gori, a žele da   budu priznate u Evropi, kao i  na identifikovanju uslova koje  treba obezbijediti za cjeloživotno učenje u oblasti zdravstvene njege.

Pristup reformama obrazovanja sestara i babica treba da bude napravljen po redu i da bude koncentrisan najprije na:

  Izradu strategije za obrazovanje sestara i babica;

   Infrastrukturu za obrazovanje i obuku sestara, a naročito ustanovljavanje visokoobrazovanih (na univerzitetskom nivou) programa za sestre;

   Nastavni program za obuku sestara i babica;

√   Bridging programi;

√   Razvoj fakulteta za sestre i babice;

   Kreiranje kontinuiranog obrazovanja;

   Osnivanje i razvoj Komore za sestre i babice (Ustanoviti strukture za registrovanje sestara i akreditovanje profesionalnog sadržaja  programa, potpuno implementiranje Komore za sestre i babice);

   Strukture i programi za obrazovanje specijalističkih sestara i babica;

√   Slijediti aktivnosti i rokove Akcionog plana za usklađivanje stručnih kvalifikacija za regulisane profesije sa zakonodavstvom EU (2013-2017);

  Donošenje zakonodavstva i određivanje vremenskog roka za implementaciju.

Nacionalno udruženja ima i  svoje predstavnike  u  Radnoj grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore EU,  koji su učestvovali u  pripremi  prve Radne verzije Nacionalnog plana  razvoja kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, kojom  se utvrđuje  plan usaglašavanja studijskih programa za regulisane profesije sa minimalnim zahtjevima Direktive 2005/36/EU, kao  i plan utvrđivanja liste regulisanih profesija i nadležnih stručnih tijela, koja je  dostavljena predstavnicima  evropske komisije  na razmatranje.

Po mišljenju eksperata EU, usklađivanje sa zakonima o minimalnim kvalifikacijama obuke za šest profesija zdravstvenog sektora( ljekari, , medicinske sestre za opštu njegu, babice,  stomatolozi, farmaceuti i veterinari) Direktive 2005/36 EU  trebalo da bude jedna od prvih poteza preduzetih od strane Crne Gore.