Ženska plaža – prirodno bogatstvo Ulcinja

0
3499

2. Rehabilitacija posttraumatizma i postoperativna rehabilitacija

3. Liječenje i rehabilitacija hroničnih bolesti lokomotornog sistema

4. Liječenje i rehabilitacija pojedinih neuroloških bolesti

i stanja

5. Liječenje pojedinih hirurških bolesti

6. Liječenje astme i hronične opstruktivne bolesti pluća

7. Liječenje pojedinih bolesti kože

8. Rehabilitacija kod pojedinih psihosomatskih bolesti.

Liječenje astme i hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) prirodnim faktorima lokaliteta Ženske plaže

Osnovno lječenje ima za cilj da izmijeni alergijsku podlogu. Specifična desenzibilizacija je, kada je moguća, uvijek korisna i jako značajna u sadejstvu sa drugim faktorima. Banjsko i klimatsko liječenje, svojim direktnim i sedativnim efektom, kao i život u sredini sa malo prašine, skoro uvijek imaju spasonosne efekte.

More je na ovom lokalitetu čisto, tamnoplave boje, sa talasima maksimalne visine od 0,5 do 5 m, a koji imaju jako poziti­van efekat prirodnih aerosoli. Mikroaerosoli se stvaraju od morske vode sa puno minerala, sumpora i produkata drevne borove šume koji dopiru do najudaljenih alveola.

Pristup Ženskoj plaži je dobar, a postoji i mogućnost šetnje pored stjenovite obale u dužini od 2,5 km.

Efekti na astmu i HOBP pripisuju se smanjenju nivoa alergena, smanjenjem ukupnih i specifičnih IGE i eozinofila. Mi preporučujemo dolazak na more u dva navrata godišnje, u trajanju od po 21 dan. Dugotrajni boravak na moru na astmu može i skoro uvijek ima pozitivan efekat, dok kratkotrajni može imati negativne efekte i dovesti do pogoršanja bolesti.

 

Piše: prim, dr Gani Karamanaga, spec, pulmolog