ZNAČAJ OBDUKCIJE ZA DRŽAVU – UNAPREĐENJE ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA I KONTROLA RADA DOKTORA (II)

0
420

Preventivna uloga obdukcije, iako možda zvuči neobično- je ogromna: otkrivanje infektivnih bolesti, masovnih trovanja, uticaja alkohola na smrtna stradanja u saobraćaju ili prilikom pada sa građevina, otkrivanje grešaka u terapiji ili pri operativnom zahvatu i sl. što će svakako, kroz duži vremenski interval uticati na poboljšanje zdravlja stanovništva.

U savremenom demokratskom društvu, sve su češće tužbe zbog sumnje na nesavjestan rad ljekara. U smrtnim slučajevima, jedino će sudskomedicinska obdukcija odgovoriti na sva sporna pitanja, što će savjesnim ljekarima, a takvih je najviše – biti siguran dokaz da su dobro radili, po principima savremene medicinske struke i nauke. Relativno je mali broj ljekara koji svoj visoko human posao ne obavljaju dovoljno savjesno, pa će u tim slučajevima sudskomedicinska obdukcija ukazati na učinjene propuste što će opet uticati na kasniju prevenciju.

I pored svih zakona, postoje i brojni “granični slučajevi”, gdje je prije obdukcije teško razgraničiti da li treba da je radi specijalista patolog ili specijalista za sudsku medicinu. Ovdje je neophodno naglasiti da SMO ne može da se radi na lični zahtjev ljekara kliničara ili bilo kog drugog ljekara. Ukoliko ljekar sumnja u nasilnu smrt, neophodno je da o tome obavijesti MUP; MUP će potom obavijestiti dežurnog tužioca za istragu koji će, na osnovu okolnosti i svih podataka o smrti, odlučiti da li je u interesu tužilaštva da se radi SMO. Ako jeste – tužilac će izdati naredbu da se radi SMO. Takođe, u svakom slučaju smrti lica u bolnici, PAO sa primarnim ciljem utvrđivanja uzroka smrti, može, i sve češće prelazi, u SMO zbog ispitivanja elemenata nesavjesnog liječenja (iskrvarenje nakon porođaja, smrt na operacionom stolu, smrt u stomatološkoj stolici, smrt u anesteziji, sepsa i sl.). U nekim slučajevima uputno je da se obdukcija radi komisijski, u sastavu spec. patologa i spec. za sudsku medicinu.

LITERATURA

1.Čukić D.: RAZLIKE SUDSKO – MEDICINSKE I PATOLOŠKO ANATOMSKE OBDUKCIJE. Zbornik radova Prvog naučno – stručnog skupa Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, sa međunarodnim učešćem, Bečići – Budva, 23. – 26. 05. 2001.g., Hotel Mediteran.
2.Čukić D.: Sudska medicina, Udžbenik za studente Medicinskog i Stomatološkog fakulteta u Podgorici, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica, 2012.
3.Dunjić J. D.: Utvrđivanje smrti, Pregled umrlih, Sudsko – medicinska obdukcija. Zebra, Beograd, 1995.
4.Pavle Plamenac Obdukcioni praktikum i osnovi makrodijagnostike, Svjetlost, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo, 1990.
5.Spector, W. G.: An introduction to general pathology, Churchill Livingstone, Edinbourgh London and New York, 1977.
6.Zakon o krivičnom postupku, Službeni list Crne Gore br. 57/09, od 18. 08. 2009.
7.Zakon o zdravstvenoj zaštiti, objavljen u Sl. list RCG, br. 39/04, od 09. 04. 2004.g. i 14/10 od 17. 03. 2010.

Prof. dr sc. med. Dragana Čukić, spec. za sudsku med.
Odjeljenje za sudsku medicinu KCCG Podgorica