Farmaceutski fakultet, Podgorica

0
2553

Farmaceutski fakultet Univerziteta Crne Gore osnovan je 2007/2008. godine, kao samostalni studijski program. 2010. godine, transformisan je u Farmaceutski fakultet, koji je 2011. akreditovan i reakreditovan od strane Savjeta za visoko obrazo­vanje Crne Gore.

Nastavni plan Fakulteta u potpunosti je prilagođen novom procesu studiranja, prema Bolonjskoj deklaraciji. Studije traju pet (5) godina, tj. deset (10) semestara. Nakon završetka studija, doktori farmacije osposobljeni su za rad u farmaceutskoj industriji, istraživačkim, proizvodno-tehnološkim i analitičkim laboratorijama, marketingu ljekova, Agenciji za lijekove i medicin­ska sredstva, apotekama i drugim javnozdravstvenim instituci­jama.

Inicijativu za osnivanje Fakulteta pokrenula je Farma­ceutska komora Crne Gore, 2007. godine, a prihvatili su je Univer­zitet i Vlada Crne Gore. Osnivanje Farmaceutskog fakulteta imalo je podršku svih društvenih činilaca u Crnoj Gori, kao i farmaceutske industrije. Ova inicijativa je opravdala svoju misiju jer su dosadašnje generacije upisanih kandidata najbolji srednjoškolci Crne Gore i okruženja.

Odlučujući faktor za otvaranje ovog studijskog programa bile su potrebe za farmaceutima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i potreba za farmaceutima u sekundarnim, i tercijarnim nivoima zdravstvene zaštite, zatim u organizacijama koje se bave proizvod­njom i prometom ljekova i materijala u zdravstvu, institutima za javno zdravlje, toksikološkim i sanitarnim laboratorijama, kao i u administrativnom sektoru (Ministarstvo zdravlja, Agencija za lijekove i medicinska sredstva, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo ekologije). Razlog za otvaranje ovog studijskog programa jeste i edukacija kadrova sa područja Crne Gore.

Stepen razvijenosti Univerziteta Crne Gore nesporno je predstavljao povoljnu okolnost za osnivanje Farmaceutskog fakulteta. S obzirom na to da je farmacija povezana sa ostalim prirodnim naukama (hemija, biologija, fizika) i medicinom, Fakulteti na kojima se izučavaju ove oblasti u okviru Univerziteta Crne Gore izrazili su spremnost da pruže pomoć u prostoru i kadrovima.

Fakultet je bio suorganizator prvog Kongresa farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem, koji je održan 2010. godine u Budvi.

U periodu od 2007. do 2012. godine Fakultet je ostvario saradnju sa Farmaceutskom komorom, Montefarmom, Hemomontom, Kliničkim centrom Crne Gore, Institutom za javno zdravlje, Agencijom za lijekove i medicinska sredstva i JU Srednjom medicinskom školom. Navedene institucije predstavljaju nastavne baze za realizaciju nastave i međunarodnu saradnju, koju smo ostvarili sa Farmaceutskim fakultetom u Beogradu, Farmaceutskim fakultetom u Ljubljani i Farmaceutsko-biohemijskim fakultetom u Zagrebu.

Razvoj Farmaceutskog fakulteta prvenstveno će zavisiti od obezbjeđivanja prostorija za rad. Izgradnja ovih sadržaja trebalo je da počne odmah nakon osniv­anja Samostalnog studijskog programa. Sa izgradnjom se kasnilo i ona je sada u fazi izvođenja grubih građevinskih radova, koji bi trebalo da budu završeni krajem marta tekuće godine. Tek potpunim završetkom zgrade Fakulteta, može se ostvariti nastavni proces u punom sadržaju (predavanja, vježbe, naučno-istraživački rad i dr.). Predviđene su laboratorije za analitičku hemiju, organsku hemiju, farmaceutsku hemiju, analitiku i kontrolu ljekova, farmakognoziju, biohemiju, farmaceutsku tehnologiju, i drugi potrebni sadržaji za rad laboratorija. Pored tih prostora, obezbijediće se prostorije za funkcionisanje Fakulteta (dekanat, studentska služba, biblioteka, prostorije za studente, amfiteatar, slušaone i dr.).

Kadrovski problemi Fakulteta riješeni su tako da nastavu iz 55 predmeta (pet godina) realizuju nastavnici i saradnici Univerziteta Crne Gore (Medicinski fakultet, Prirodno-matematički fakultet i Metalurško-tehnološki fakultet), u čijim se radnim prostorijama održavaju predavanja i obavlja praktični dio nastave za nematične predmete. Dio nastave realizuje nastavni kadar Farmaceutskog fakulteta iz Beograda i Novog Sada. Cilj nam je da Fakultet obezbijedi svoj nastavni kadar iz redova naših odličnih studenata, koji će po završetku studija naći svoje mjesto kao saradnici u nastavi i nastaviti usavršavanje (doktorske studije, specijal­izacije, naučni projekti i dr.).

Fakultet će, kako sada, tako i ubuduće, podržavati mobilnost studenata, što je i jedan od zahtjeva Bolonjskog proc­esa. Školske 2011/12. godine imali smo tri studenta na razmjeni na Farmaceutskom fakultetu u Ljubljani (Slovenija) i jednog studenta na Farmaceutskom fakultetu u Gracu (Austrija).

Ove školske 2012/13. godine imamo jednog studenta na razmjeni, na Farmaceutskom fakultetu u Ljubljani, i dva studenta na Farmaceutsko-biohemijskom fakultetu u Zagrebu.

Posebno važni ciljevi Farmaceutskog fakulteta jesu da mladi kadrovi steknu punu naučnu i stručnu afirmaciju u ovoj sredini, stvaranje mogućnosti za dalje školovanje i usavršavanje i veći stepen kvaliteta stručnog i naučnog rada koji odgovaraju novim zahtjevima nacionalne i međunarodne zajednice.

Fakultet će nastaviti dalje uspostavljanje saradnje sa onim fakultetima u okruženju sa kojim nijesmo potpisali Ugov­ore o saradnji.

Fakultet je prihvatio saradnju u okviru međunarodnog projekta PHAREE TEMPUS IV 4th Nancy University, France, gdje je nosilac projekta zemlja evropske Unije, u kom mi učestvujemo kao partneri iz regiona jugoistočne Evrope.

Fakultet je prihvatio saradnju za otvaranje doktorskih studija sa Farmaceutskim fakultetom iz Ljubljanje i Farmaceuts­kim fakultetom iz Sarajeva. Organizovanje doktorskih studija predviđeno je za 2013. godinu.

Prva generacija studenata Farmaceutskog fakulteta završila je studije juna 2013. godine. 24. decembra 2012. godine promovisano je dvadeset sedam doktora farmacije sa ovog fakulteta.

 

Prof. dr Refik Zejnilović, v. d. dekan