JZU Opšta bolnica Nikšić

0
429

Spoljašnja i unutrašnja arhitektura objekta je u jednom dijelu izmijenjena čime je omogućeno da se u centralnom dijelu zgrade dalo mjesto novom, modernom i značajno većem i funkcionalnijem urgentnom bloku u sklopu kojeg se nalazi i lift za transport pacijenata sa bolničkim krevetom,  kao i savremenom prilaznom rampom, što ranije ova zgrada nije imala.

Napravljen je novi i veći prostor za pacijente na programu hemodijalize, kao i novi prostor koronarne jedinice. Na objektu je rekonstuisana kompletna vodovodna i kanalizaciona mreža, termotehničke instalacije koje obuhvataju instalacije grijanja i hlađenja sa  ugradnjom splinker sistema za gašenje požara i pratećih alarmnih sistema, rekonstruisane su instalacije jake i slabe struje. Postavljeni su bolnički setovi iznad svakog bolesničkog kreveta, koji posjeduju svu neophodnu elektroniku, SOS sistem  – komunikaciju pacijent – medicinsko osoblje, sa modulima za konekciju medicinskih gasova i vakuma.

Centralni razvod medicinskih gasova koji je instaliran u čitavoj zgradi, bolnički setovi koji su instalirani uz svaki bolesnički krevet obezbjeđuju visok nivo pružanja i bezbjednosti zdravstvene zaštite pacijentima, što ovaj objekat čini jedinstvenim u zdravstvenom sistemu Crne Gore.

Iz sredstava donacije, urađeno je asfaltiranje saobraćajnih površina unutar kruga Bolnice,  izrađeni novi  trotoari i označena  horizontalna signalizacija. Urađena je nova trasa dotrajalog toplovoda i izvršena djelimična rekonstrukcija krova Bolnice i sanacija fasada.

Nabavljena je laparoskopska oprema za potrebe opšte hirurgije, ultrazvučni nož, savremeni sterilizator za sterilizaciju osjetljive optičke opreme.

Iz sredstava donacije nabavljena su 2 aparata novije generacije za hemodijalizu, koji su i instalirani nakon rekonstrukcije zgrade internog odjeljenja, čime u tom dijelu medicinske brige o korisnicima naših usluga imamo  još bolje i bezbjednije uslove.

Nabavljeni su i automobili za potrebe službe za urgentnu medicinsku pomoć i Odsjeka za hemodijalizu.

2013. godine naši osiguranici su dobili na upotrebu i adaptirane prostore Odjeljenja hirurgije, bolesničke  sobe apartmanskog nivoa (klimatizovane, TV prijemnici …). Vrijednost radova sa opremanjem enterijera je bila cca 183.000,00 €, koji su finansirani iz sredstava donacije. Posebnost ovog odjeljenja je u tome što su pacijenti na konzervativnom tretmanu odvojeni od pacijenata koji se podvrgavaju hirurškim intervencijama, sa odvojenim previjalištima.

U toku je rekonstrukcija i adaptacija zgrade psihijatrije, stare skoro 90 godina. Ta bolnica čija je gradnja počela 1923. godine, otvorena je 1927. godine i imala je rang banovinske bolnice sa 26 kreveta.  Upravnici, za to vrijeme izuzetno lijepog zdanja, bili su dr Niko Martinović do njegove tragične smrti i dr Milutin Spasojević od 1927. do 1947.godine. Osnivač i utemeljivač neuropsihijatrijskog odjeljenja je bio univerzitetski profesor i akademik dr Dušan Kosović, kasnije odjeljenje vode dr Nikola Mandić i dr Momo Đurđić.

Investiciona vrijednost započetih radova na rekonstrukciji je 144.732,00 € i biće finansirana iz sredstava donacije velikog humaniste, dobrotvora i patriote Milorada Perovića, koji je skoro cjelokupni svoj imetak, stečen tokom četiri decenije rada u Americi, zavještao i ostavio legat za unapređenje zdravlja građana njegovog rodnog Nikšića. Današnje odjeljenje psihijatrije raspolaže sa 30 bolesničkih postelja, gdje se godišnje liječi više od 400 pacijenata. Načelnik odjeljenja je dr Radojka Mićović, sa još 2 ljekara specijaliste, psihologom, 3 ljekara na specijalizaciji i 10 medicinskih sestara i tehničara.

Opšta bolnica je nastavna baza za potrebe srednje  medicinske škole i praktična baza Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću.

Imamo kvalitetnu saradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori, u njima  pouzdane partnere i rekao bih, izuzetne odnose sa svima, koji su utemeljeni na potpunom razumijevanju na svim nivoima, a posebno kad je riječ o razmjeni stručnih znanja, što potvrđuje i angažovanje značajnog broja konsultanata iz  Kliničkog centra Crne Gore i drugih ustanova iz okruženja.

Naglasio bih visok stepen razumijevanja za potrebe naše Ustanove u svim segmentima njenog funkcionisanja, od strane Ministarstva zdravlja, Fonda za zdravstveno osiguranje, lokalne samouprave i  privrednih subjekata grada i pojedinaca, koji prepoznaju potrebe Opšte bolnice,  razumiju vrijeme u kome živimo i putem donacija pomažu razvoj i unapređenje njihove i naše Bolnice. Ne malim sredstvima iz donacija je nabavljen dobar dio savremene medicinske opreme kojom danas raspolažemo, što ima višestruki značaj  prije svega za pacijente.  Veliki broj pregleda koji su ranije obavljani u KCCG,  sada se obavljaju u našoj Bolnici.  Uvjeren sam da će se takav trend i dalje nastaviti na dobrobit svih.

Svim navedenim projektima kreiran je jedan novi imidž Bolnice, kao centra zdravstvene zaštite u kome i zaposleno osoblje i pacijenti dobijaju visok nivo kvaliteta usluga, smještaja i radnog prostora. To je moderna zdravstvena ustanova koja ima potencijala da odgovori  zahtjevima vremena u kojem živimo.

Gotovo 130 – to godišnje iskustvo i visokoprofesionalni kadar čine nikšićku Bolnicu liderom stacionarnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori. Ovakvim tragom napretka i optimizma u realizovanim projektima Bolnica je doživjela svoju renesansu i predstavlja snažnu podršku strateškom opredjeljenju Ministarstva zdravlja za stalnim razvojem i unapređenjem crnogorskog zdravstva.

 

 

    Dr Ilija Ašanin, direktor