Obilježavanje dana Ljekarske komore

0
626

ljekarska komoraPrije dvadest četiri godine, doktori medicine u Crnoj Gori dobili su priliku da osnuju Ljekarsku komoru Crne Gore. Svečanost ovim povodom je upriličena 20. juna na Medicinskom fakultetu Crne Gore uz mnogobrojne zvanice, kada su uručene nagrade najboljem ljekaru, najboljim zdravstvenim ustanovama i studentima. Dobrodošlicu je prisutnima poželio dr Aleksandar Mugoša, predsjednik Komore.

Dr Mugoša je na početku prisutne podsjetio da je 20. juna 1995. godine održana Osnivačka Skupština Ljekarske komore Crne Gore. Tačno prije 24. godine, doktori medicine u Crnoj Gori dobili su priliku da osnuju Ljekarsku komoru Crne Gore u cilju unapređenja stručnosti, medicinske etike, podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite i zaštite profesionalnih interesa.

– Kada bih sumirao rad u jednoj rečenici, rekao bih da smo gradili i konstituisali instituciju. Instituciju smo gradili u svim segmentima nadležnosti Komore.

Statutom, kao najznačajnijim pravnim aktom Komore, uredili smo ciljeve osnivanja Ljekarske komore Crne Gore, njenu organizaciju i djelatnost, poslovanje; izbor, nadležnosti i način rada organa; odlučivanje i sprovođenje odluka; prava i obaveze članova Komore; finansiranje i druga pitanja značajna za naš rad.

Kodeksom medicinske etike i deontologije utvrdili smo etička načela u obavljanju profesionalnih dužnosti članova Ljekarske komore Crne Gore, i s tim u vezi uredili odnos članova Komore prema pacijentima, kao i međusobne odnose doktora medicine. Cilj Etičkog kodeksa je da čuva slobodu i ugled ljekarskog poziva, podiže kvalitet ljekarskih usluga i ojača povjerenje između ljekara i pacijenata.

Pravilnikom o licencama propisali smo postupak izdavanja, obnavljanja, odnosno oduzimanja licence za rad doktorima medicine. Odredbe se odnose na doktore medicine, državljane Crne Gore i strance koji imaju dozvolu za stalni, odnosno privremeni boravak, u skladu sa zakonom kojim se uređuje boravak i rad stranaca. Odredbe ovog pravilnika odnose se i na strance koji imaju prebivalište van Crne Gore, a bave se zdravljam i životima crnogorskih građana. Kroz složen proces licenciranja prošlo je 2340 ljekara.

Na prijedlog Ljekarske komore Crne Gore, Ministarstvo zdravlja donijelo je Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra licenci kao i izgled i sadržaj same licence.

Kroz Pravilnik o upisu u javne knjige Komore, upisali smo više od 100 hiljada podataka i na taj način po prvi put formirali Imenik doktora medicine u Crnoj Gori. Sve ove podatke pretočili smo u elektronsku bazu podataka koju mogu koristiti državni organi iz oblasti zdravstva.

Pravilnikom o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji utvrdili smo principe kontinuirane edukacije, sadržaje i bodovno vrednovanje svih oblika stručnog usavršavanja. Ovo je za nas, doktore mediine u Crnoj Gori značajno pitanje. Iz tog razloga izradi ovog akta smo pristupili sa posebnom pažnjom, a zajedno sa Ministarstvom zdravlja usaglasili izmjene i dopune Pravilnika kojima smo preciznije uredili sve vidove stručnog usavršavanja doktora medicine.

Svoj rad smo predstavili kroz Izvještaj o radu za 2018. godinu, koji je bio predmet diskusije Skupštine Komore i koji je kao takav usvojen. Takođe, uradili smo i plan rada za 2019. godinu, gdje smo definisali ciljeve u ovoj godini. Između ostalog, insistiraćemo na partnerstvu i jačanju uticaja Komore na državne organe kod donošenja zakona, izmjena i dopuna zakona i drugih propisa iz oblasti zdravstva, proširiti obim i povećati kvalitet usluga koje Komora nudi svojim članovima.

Utvrdili smo i godišnje nagrade – doktoru medicine za posebne zasluge iz oblasti medicine, javnoj i privatnoj zdravstvenoj ustanovi za dobre rezultate u radu, najboljem studentu Medicinskog fakulteta u Podgorici (studijski program medicine) i najboljem studentu, državljaninu Crne Gore  koji je na studijama medicine van Crne Gore i na ove nagrade posebno smo ponosni.

Osnovali smo i Fond za dodjelu solidarne pomoći svim članovima Komore i njihovim porodicama u najtežim životnim situacijama. U tu svrhu izdvajaćemo 15% ukupnih godišnjih prihoda od članarine.

Takođe, u postupku je donošenje Pravilnika o sufinansiranju kao podsticaj stručnim usavršavanjima članova Komore, i u tu svrhu izdvajaćemo oko 30.000 eura godišnje. Dodatno, finansijski pomažemo organizatore stručnih skupova u skladu sa posebnom odlukom – istakao je dr Mugoša.

Ukazujući na rad i postignute rezultate Komore, dr Mugoša je kazao da je u rad organa i komisija Komore uključen veliki broj članova Komore, te da se u Komori nadaju da će se sa razvojem Komore taj broj samo povećavati.

– Održali smo 14 sjednica Izvršnog odbora Ljekarske komore Crne Gore i sedam sjednica Skupštine. Bili smo suorganizatori 6 kongresa i simpozijuma, a rukovodstvo Komore posjetio je veliki broj javnih zdravstvenih ustanova u zemlji.