Standardi primjenljivi na sve bolnice i razvijeni u skladu sa zahtjevima ALPHA programa

0
547

08Dominantan pristup upravljanju kvalitetom u bolnicama se prepoznaje kroz uspostavljanje standarda servisa zdravstvenih usluga, a postojeći standardi za kvalitet u zdravstvu, kako su zaključili eksperti WHO, nijesu dali zadovoljavajuće rezultate u oblastima poboljšanja zdravlja i održavanja kvaliteta života.

Prepoznajući potrebu za definisanjem standarda za promociju zdravlja u bolnicama, kako bi se osigurao kvalitet usluga u ovoj oblasti, Svjetska zdravstvena organizacija je uspostavila radnu grupu na 9-toj međunarodnoj konferenciji u Kopenhagenu, maja 2001. godine. Rezultat rada su pet strandarda primjenljivih na sve bolnice i razvijenih u skladu sa zahtjevima ALPHA programa , razvijenog od strane International Society for Quality in Heath Care, koje je publikovala WHO – Evropska kancelarija za integraciju zdravstvenih servisa, 2004. godine.

Standardi se odnose na praćenje puta pacijenta i definisanje odgovornosti i aktivnosti u vezi promocije zdravlja kao sastavnog dijela usluge koja se nudi pacijentu u bolnici.

Standardi su uglavnom generički sa fokusom na pacijente, osoblje i organizaciju upravljanja.

• Standard 1 – zahtijeva da bolnica ima pisanu politiku za promociju zdravlja; • Standard 2 – opisuje obavezu ustanove da osigura procjenu zahtjeva pacijenata; • Standard 3 – opisuje obavezu informisanosti pacijenta u vezi postupaka liječenja; • Standard 4 – potencira odgovornost menadžmenta za uspostavljanje uslova da bolnica bude zdravo radno mjesto; • Standard 5 – se bavi kontinualnošću i kooperativnošću, tražeći planski pristup saradnji sa drugim djelovima zdravstvenog sistema i drugim institucijama.

Slijedi slobodan prevod navedenih standarda.

Politika upravljanja

Standard 1 . Organizacija ima pisanu politiku za promociju zdravlja

Politika je implementirana kao dio cjelokupnog sistema poboljšanje kvaliteta organizacije u cilju poboljšavanje zdravstvenih ishoda. Ova politika ima u fokusu pacijenata, rodbinu i osoblje.

Cilj: Opisivanje okvira za aktivnosti organizacije u vezi promocije zdravlja, kao sastavnog dijela sistema upravljanja kvalitetom organizacije.

Substandardi: 1.1. Organizacija identifikuje odgovornosti za proces implementacije, evaluacije i redovnu reviziju politike. 1.2. Organizacija dodjeljuje sredstva u procesima implementacije, evaluacije i redovnog preispitivanja politike. 1.3. Osoblje je svjesno značaja promocije zdravstvene politike i uključeno je u programe obuke za novo osoblje. 1.4. Organizacija osigurava dostupnost procedura za prikupljanje i procjenu podataka sa ciljem praćenja kvaliteta pružanja zdravstvene usluge. 1.5. Organizacija osigurava da osoblje ima relevantne kompetencije za pružanje zdravstvene usluge i podržava sticanje daljih kompetencija prema potrebi. 1.6. Organizacija osigurava dostupnost potrebne infrastrukture, uključujući i resurse, prostor, opremu, itd. u cilju realizacije aktivnosti promocije zdravlja.

Procjena potreba pacijenata

Standard 2. Organizacija osigurava da zdravstveni radnici, u partnerstvu sa pacijentima, sistematski procjenjuju potrebu za aktivnostima unapređenja zdravlja

Cilj: Podrška liječenju pacijenta, unapređenje planiranja i promovisanja zdravlja i dobrobiti pacijenata. Substandardi: 2.1. Organizacija osigurava dostupnost procedura za sve pacijente u skladu sa potrebama njihovog liječenja. 2.2. Organizacija osigurava procedure za procjenu specifične potreba liječenja za grupe pacijenata sa srodnim dijagnozama. 2.3. Procjena potreba pacijenta za zdravstvenom uslugom vrši se prilikom prvog kontakta sa bolnicom. Ova procjena se drži pod nadzorom i prilagođava po potrebi, u skladu sa promjenama kliničkog stanja pacijenta ili na upit. 2.4. Procjena potreba pacijenata se vrši u skladu sa sviješću i osjetljivošću na društvene i kulturne okolnosti. 2.5. Informacije dobijene od drugih partnerskih zdravstvenih službi se koriste u identifikaciji pacijentovih potreba i podrške prikupljanju detaljnijih ovlašćenja prema potrebi.

Informisanje pacijenta

Standard 3. Organizacija obezbjeđuje pacijentu informacije o značajnim faktorima u vezi sa njegovom bolešću i zdravstvenim stanjem bolesti i medicinskim intervencijama tokom svih puteva pacijenta

Cilj: Da se osigura obaviještenost pacijenta o planiranim aktivnostima, da se osnaži pacijent u aktivnom partnerstvu u planiranim aktivnostima i da se olakša integracija promocije zdravstvene usluge tokom svih puteva pacijenta. Substandardi : 3.1. Na osnovu procjene potreba promocije zdravlja, pacijent je informisan o faktorima koji utiču na njegovo zdravlje. U partnerstvu sa pacijentom se dogovaraju i planiraju odgovarajuće aktivnosti. 3.2. Pacijentu su date jasne, razumljive i odgovarajuće informacije o njegovom stvarnom stanju, liječenju, njezi i faktorima koji utiču na njegovo zdravlje. 3.3. Organizacija osigurava da je zdravstvena usluga dostupna svim pacijentima na osnovu procijenjenih potreba. 3.4. Organizacija osigurava dokumentovanje i evaluaciju informacija koje se daju pacijentu, pružene usluge, uključujući i realizaciju planiranih i očekivanih rezultata. 3.5. Organizacija osigurava da svi pacijenti, osoblje i posjetioci imaju pristup opštim informacijama o faktorima koji utiču na zdravlje.

Promovisanje zdravog radnog mjesta

Standard 4. Rukovodstvo uspostavlja uslove za razvoj bolnice kao zdravog radnog mjesta