U Tivtu predstavljeni onkološki trendovi

0
165

U okviru Medikalne onkologije danas je angažovano  10 specijalista, 2 specijalizanta, a vrši se uvođenje novih imunoterapijskih protokola i kombinacije protokola hemioterapije i bioloških ljekova. Pored korišćenja ESMO i NCCN vodiča, radi se na usvajanju standardnih procedura u dnevnim bolnicama i stacionaru Centra, kao i na unapređenju procedura farmakovigilance u smislu smanjenja neželjenih efekata terapije. Postoji i intrahospitalni registar najučestalijih kancera.

− Uvođenje novih samostalnih i regionalnih  kliničkih studija uslov su poboljšanja kvaliteta njege bolesnika i uvođenja inovativnih terapija karcinoma, ističe prof. Todorović. U tom smislu čini nas ponosnim podatak da je crnogorsko zdravstvo krenulo sa primjenom kliničkih studija i na onkologiji, te da je pacijentkinja sa karcinomom dojke prva podvrgnuta tom novom vidu tretmana   (IM passion 132).

Centar za Nuklearnu medicinu, prema podacima koje je ponudio prof. Todorović, zapošljava 4 specijalista. Kao novitet planira se uvođenje metoda nukleomedicinske kardiologije – perfuziona scintigrafija srca, unapređenju nuklearne i ultrazvučne obrade oboljenja štitaste žlijezde, ali osjetan hendikep čini nedostatak PETCT aoparata, koji je danas standard u onkologiji. U smislu nadomještanja tih usluga pacijentima sklopljeni su ugovori sa klinikama u Beogradu i  Ačibademu.

Trenutno funkcionišu onkološki multidisciplinarni konzilijumi i van Kliničkog centra: u Herceg Novom i Bolnici u  Brezoviku, a sa Opštom  bolnicom u   Beranama od februara 2019.  saradnje SE obavlja  telemedicinski. U cilju unapređenja regionalne saradnje stručnjaka prof.  Vladimir Todorović uputio je na naučnu i edukativnu saradnju u okviru AROME i  ESO organizacija. Jedan od ciljeva njihovog rada predstavlja smanjenje razlike u liječenju kancera na relaciji  Zapad−Istok. U pitanju su dvogodišnji skupovi koji okupljaju veliki broj stručnjaka u cilju postizanja konsenzusa po raznim prioritetnim temama. Kako je najavljeno,  ovogodišnji takav susret biće realizovan 10-12. oktobra u Bečićima. Očekuje se oko 200 onkologa iz regije Mediterana i šire.

Ukazujući na prevashodno humanu stranu svoje discipline, prof. dr Vladimir Todorović završio je svoje izlaganje tezom: − Mi ne liječimo tumore već ljude i njihove familije.

                                                                                                          Anita Đurović


[1] European Cancer Observatory (EUCAN) factsheet for all sites but non-melanoma skin, 2012, both sexes. Available from: http://eco.iarc.fr/EUCAN/Cancer.aspx?Cancer=0 Accessed Mar 9, 2016

[2] SEEROG: Istočna i Centralna Evropa – (Split) i AROME: mediteranske zemlje  (Pariz)